Комбинираната таблетна форма saxagliptin/metformin – одобрена за лечение на диабет тип 201/12/2010

Първата и единствена до момента комбинирана таблетка с фиксирани дози на saxagliptin (инхибитор на ензима дипептидил пептидаза-4) и metformin (бигванидин) с удължено освобождаване (XR) – Kombiglyze XR на Bristol-Myers Squibb и AstraZeneca, получи през ноември одобрението от американската Агенция за храните и лекарствата (FDA) да се прилага да подобрение на гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2.

Медикаментът представлява подходяща терапевтична алтернатива при болни, които са с неконтролиран диабет тип 2 (около половината от пациентите с това заболяване имат високо ниво на А1с), въпреки прилаганата комбинираната терапия с други глюкозо-понижаващи средства.

Kombiglyze XR има много лесен режим на прилагане (еднократно дневно), което подобрява комплайънса (придържането към лечението) на пациентите.

Поради допълващите се механизми на действие, saxagliptin и metformin, в комбинация, са насочени към трите водещи дефекта при диабет тип 2: увеличаване на глюкозо-зависимата секреция на инсулин от бета-клетките на панкреаса, потискане на чернодробната глюконеогенеза и подобряване на инсулиновата чувствителност.

Kombiglyze XR постига едновременно контрол на пострандиалната кръвна глюкоза (saxagliptin) и на кръвната глюкоза на гладно (metformin), което води до цялостно подобрение на гликемичния контрол (намаление на нивото на А1с).

Решението на FDA за одобрение на новия комбиниран препарат е базирано на данните от две рандомизирани, двойно-слепи, 24-седмични фаза 3 клинични проучвания, в които saxagliptin и metformin с незабавно освобождаване (IR), прилагани като отделни таблетки, са сравнени със самостоятелния прием на metformin IR.

Резултатите показват, че saxagliptin 5 mg и metformin IR водят до по-голямо понижение на средните нива на хемоглобин A1c отколкото монотерапията с metformin IR (-2.5% спрямо -2.0%; р<0.0001), като значително повече пациенти са постигнали нива на A1c под 7% (60% спрямо 41%; р<0.05). Статистически значими са били и намаленията на средното ниво на кръвната глюкоза на гладно (-3.3 mmol/l спрямо -2.6 mmol/l) и на 2-ия час след нахранване (-7.6 mmol/l спрямо -5.4 mmol/l) в полза на комбинираната двойна терапия.

Няма данни от проучвания за клиничния профил на ефективност и безопасност на комбинацията saxagliptin и metformin с удължено освобождаване (XR). Тъй като двете лекарствени форми на metformin – XR и IR, имат сходна степен на абсорбция (зона под кривата), то пиковите плазмени нива на metformin XR са около с 20% по-ниски от тези на IR при една и съща дозировка.

Според рандомизирано, двойно-слапо, 24-седмично проучване, пациентите на терапия с metformin IR могат да преминат на metformin XR еднократно дневно при същата обща доза. По-нататъшното титриране на дозата трябва да става при внимателен контрол на гликемията.

Хипогликемични епизоди са възникнали при 3.4% от пациентите, които не са били лекувани медикаментозно преди това и направо са преминали на комбинацията saxagliptin 5 mg/metformin IR, в сравнение с 4.0% от болните, които са преминали на монотерапия с metformin IR.

Честота на хипогликемиите при прием на saxagliptin 2.5 mg и saxagliptin 5 mg заедно с metformin IR е била съответно 7.8% и 5.8%, в сравнение с 5.0% при лекуваните само с metformin IR.

Странични ефекти са докладвани при 5% от пациентите, получавали комбинираната терапия, като в сравнение със самостоятелното приложение на metformin, е наблюдава по-висока честота на главоболие (7.5% спрямо 5.2%) и на назофарингит (6.9% спрямо 4.0%).

Пациентите, които са на лечение с metformin, трябва да бъдат предупредени да се въздържат от прекомерна употреба на алкохол поради повишения риск за свързана с бигванидина метаболитна ацидоза.

Лечението с saxagliptin/metformin не е подходящо при случаи с чернодробно увреждане и е противопоказано при бъбречна недостатъчност. При диабетици с висок риск за бъбречно увреждане (включително възрастни хора) е необходимо да се проверява бъбречната функция поне веднъж годишно при лечение с новата комбинирана терапия.

Приемът на Kombiglyze XR трябва да бъде временно преустановен преди провеждането на изследвания с интравенозни йодирани контрастни материи или при хирургична интервенция, водеща до ограничен прием на храна и течности.

Saxagliptin (Onglyza, Bristol-Myers Squibb) е одобрен за приложение – самостоятелно или с metformin, сулфонилуреен препарат или с тиазолидиндион (в Европа само pioglitazone) за подобряване на гликемичния контрол при диабет тип 2.