Бифазен инсулин aspart 30, с по-ниски дози, постига сходен гликемичен контрол с бифазен човешки инсулин 3001/12/2010

Лечението на пациенти с диабет тип 2, които имат нужда от инсулинова заместителна терапия, с бифазен инсулин aspart 30 (BiAsp30) постига сходно понижение на изходните нива на гликирания хемоглобин А1с със значимо по-ниска доза в сравнение с бифазен изофан човешки инсулин 30 (BHI30), показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, проведено във Великобритания (1).

Нуждата от по-ниските дози за постигане на равностоен ефект може да има важно отражение върху медицинските разходи за пациентите с диабет тип 2, които представляват сериозен финансов товар за здравната система, смятат неговите автори.

Сравнението между двата вида бифазен инсулин 30/70 (30% бързодействаща и 70% дългодействаща компонента) е направено за период от една година въз основа на база данни на британски общопрактикуващи лекари (21 практики), като за целта са включени две групи участници в зависимост от назначения им бифазен инсулин (BiAsp30, n=632 и BHI30, n=762).

При всички участници е изследвано изходното ниво на А1с (6 месеца преди началото на лечението с двата вида инсулин), като контролни измервания са провеждани на 6 и 12-и месец от проследяването на ефектите.

Пациентите от двете групи не са получавали инсулиново лечение преди това, имали са сходна изходна придружаваща патология (болните, започнали терапия с BiAsp30, по-често са били с анамнеза за предишен миокарден инфаркт). Не е имало разлика в изходните стойности на А1с.

Регресионни логистични анализи са използвани за установяване на наличието на статистически значима връзка между понижаването на изходната стойност на А1с до края на проучването и log-трансформация на средната дневна доза инсулин (logADD), с която е постигнато сходно ниво на А1с в двете групи.

Резултати:

– При пациентите на лечение с BiAsp30 е прилагана сигнификантно по-ниска дневна доза (47.74 U/ден) отколкото в групата на терапия с BHI30 (66.63 U/ден, р<0.0001 за разликата) за постигане на сходно понижение на А1с (-1.71% спрямо -1.55%, р=0.24)

– За постигане на допълнителна редукция на А1с с 0.1% (например -1.1% вместо -1.0%, дозата на BiAsp30 трябва да се увеличи 1.15 пъти, а тази на BHI30 – 1.74 пъти.

Обсъждане

Бифазните инсулини са подходяща алтернатива на базалния инсулин (човешки NPH или аналогов инсулин – detemir/glargine) при пациенти с диабет тип 2 и нива на А1с >8% (особено с А1с =/>9%), които се нуждаят от повишаване на общата дневна доза на инсулина за подобряване на гликемичния контрол.

Тези инсулинови продукти осигуряват освен базална компонента (която покрива нуждите от инсулин през нощта и между храненията), но и прандиална компонента (покрива нуждите от инсулин след нахранване).

Бифазните инсулинови аналози имат по-бързо начало и по-кратка продължителност на действие отколкото стандартните бифазни човешки инсулини. Причината за това е, че бързодействащите им съставки имат намалена способност да агрегират под формата на хексамери.

Бифазният инсулин aspart 30/70 (BIAsp30, съдържащ 30% прандиален инсулин aspart и 70% базален протаминиран aspart) е най-често използваният предварително смесен инсулинов аналог.

BIAsp30 има предимството пред BHI30 да се инжектира непосредствено преди хранене (понижава се рискът за препрандиални хипогликемии), а по-бързото изчерпване на действието на неговата прандиална компонента намалява опасността и за късни пострандиални хипогликемии.

BIAsp30, прилаган двукратно дневно – BID (сутрешна закуска и вечеря) осигурява по-добър постпрандиален гликемичен контрол в сравнение с BHI30, прилаган двукратно дневно, NPH инсулин (двукратно дневно) и инсулин glargine (веднъж дневно – OD), като е по-ефективен от glargine OD (в еквивалентна дневна доза 1:1) за постигане на прицелните нива на А1с (<7%).