Бъбречната функция зависи от сезонните колебания на артериалното налягане01/12/2010

Клиницистите трябва да имат предвид, че сезонните вариации на систолното артериално налягане (САН) при пациентите с начална диабетна нефропатия водят до промени в бъбречната функция, оценена чрез съотношението албумин/креатинин в урината (UACR).

Сезонното повишаване на артериалното налягане през зимата, в сравнение с лятото, са свързани със значими промени в бъбречната функция при пациенти с диабет тип 2 и микроалбуминурия, показват резултатите от проучване, представени на постерна сесия по време на EASD 2010(1).

В изследването, проведено от д-р Yoshiharu Wada (Center for Diabetes and Endocrinology, Osaka, Japan), са включени 430 пациенти с диабет тип 2 (275 мъже и 155 жени, средна възраст 65 години) и начална нефропатия. Бъбречната функция е оценявана при всеки контролен преглед на три месеца за тригодишен период на проследяване.

Микроалбуминурията е дефинирана като UACR 30-300 mg албумин/1 g креатинин. Пациенти с напреднал стадий на диабетна нефропатия са били изключени от участие в проучването.

UACR и САН са най-високи през зимата. Обратно, пиковото ниво на гликирания хемоглобин А1с е през пролетта. Скоростта на гломерулната филтрация (GFR) и на диастолното артериално налягане не се влияят от годишните времена.

Корелацията между увеличаването на САН и UACR е линеарна (p=0.05, r=0.79). Не е установена зависимост между САН и А1с или между А1с и UACR.

Наблюдаваните сезонни вариации в САН вероятно се дължат на сезонните вариации на серумните нива на витамин D.

Използван източник:

1. Wada Y., Hamamoto Y., Iwasaki Y., et al. Seasonal variations of urinary albumin/creatinine ratio in subjects with type 2 diabetes and nephropathy. European Association for the Study of Diabetes 2010 Meeting, September 23, 2010; Stockholm, Sweden. Abstract 1214.