Мозъкът – краен таргетен орган при диабет тип 201/11/2010
Ранната поява на диабет тип 2 (Т2Д) и растящата честота на това метаболитно нарушение са паралелно свързани с епидемията от затлъстяване. Т2Д се асоциира с нарушения в централната нервна система (ЦНС) и развитието на деменция (от съдов и несъдов произход) при възрастни пациенти. Типичният фенотип за юношите и младите хора, които развиват диабет тип 2, е висока степен на затлъстяване, тежка инсулинова резистентност, дислипидемия (ниски нива на HDL холестерол и хипертриглицеридемия) и фамилна анамнеза за Т2Д при родители и други роднини по първа линия. Младите хора с Т2Д имат по-висока честота на усложнения като артериална хипертония и микроалбуминурия в сравнение с техните връстници с диабет тип 1 (които имат различен фенотипен профил), въпреки по-добрия гликемичен контрол (по-ниски стойности на HbA1c) и по-кратката анамнеза за хронична диабетна хипергликемия. Ранната изява на диабет тип 2 води до по-тежки усложнения на крайните таргетни органи. Данни от проучване, публикувано в списание Diabetologia, показват, че юноши и млади хора с Т2Д и затлъстяване (индекс на телесна маса около 37 kg/m2, хиперинсулинемия на гладно и дислипидемия) имат статистически значимо по-изразен дефицит на интелектуалната функция, вербалната памет и психомоторната дейност в сравнение с техните връстници с диабет тип 1, както и със здравите контроли (1). Авторите са използвали невропсихологични тестове (за установяване на функционални нарушения в ЦНС) и магнитно резонансно изобразяване (MRI) на мозъка (за откриване на структурни нарушения). Резултатите от MRI са показали намален обем на бялото мозъчно вещество, включително на фронталните лобове, и разширяване на мозъчните стомахчета поради абнормно повишено количество на цереброспинална течност. Това са първите публикувани данни за структурни нарушения в ЦНС, потвърдени с образно изследване, при юноши и млади хора с Т2М. Педиатрите и ендокринолозите трябва да обърнат специално внимание на подобни пациенти за ранно установяване на нарушения в интелектуална функция и работната памет и да ги наблюдават стриктно за прогресиране на когнитивния дефицит (2). При диабет тип 2 с ранна изява мозъкът също е краен таргетен орган на сложното метаболитно нарушение. Най-вероятната причина е развитието на микро- и макроваскуларни усложнения. Според друга хипотеза, мозъкът също развива инсулинова резистентност (нарушението се нарича диабет тип 3 и води до повишен риск за деменция от несъдов произход). Диабет тип 2, изявил се в юношеска или младежка възраст е, сериозно здравно нарушение (дори в сравнение с диабет тип 1 на същата възраст). Пациентите с ранна изява на Т2Д има много висок рисков профил за неблагоприятна прогноза поради комбинираната патология, включваща артериална хипертония, дислипидемия, албуминурия и повишени нива на инфламаторни цитокини. Използвани източници: 1. Yau Р, Javier D., Ryan C. et al. Preliminary evidence for brain complications in obese adolescents with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia 2010, 53: 2298-2306 www.springerlink.com/content/h0274901421274k6/fulltext.pdf www.medscape.com/viewarticle/726646 2. Nolan J. Ageing brain abnormalities in young patients with type 2 diabetes: a cause of concern. Diabetologia 2010, 53: 2273-2275