Corlentor® намалява риска за смърт и хоспитализация поради влошаване на систолната сърдечна недостатъчност с над една четвърт01/11/2010
Най-голямото до момента клинично проучване за лечение на хроничната сърдечна недостатъчност (СН) показа, че добавянето на средство за забавяне на сърдечната честота като ivabradine (Corlentor® на Servier) към стандартната терапия понижава значимо риска за смърт и хоспитализация поради влошаване на състоянието на пациентите със СН. Резултатите от това ново изпитване - SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial), бяха представени по време на тазгодишния конгрес на European Society of Catdiology (ESC) в Стокхолм и публикувани в списание Lancet (1). В SHIFT са участвали над 6 500 пациенти от 37 страни с умерена до тежка сърдечна недостатъчност функционален клас II- IV по NYHA и сърдечна честотата (СЧ) над 70 удара/мин. В началото на проучването, половината от болните са със сърдечна недостатъчност клас IIІ или IV по NYHA, със средна фракция на изтласкване на лявата камерна 29% и средна СЧ 79.9 уд/мин. Пациентите са били рандомизирани да получават ivabradine или плацебо в допълнение на стандартното лечение на сърдечната недостатъчност, включващо ACE инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери (ARB) - 91%, бета-блокери (89%), диуретици (84%), алдостеронови антагонисти (61%), digoxin (20%), сърдечна ресинхронизираща терапия – CRP (4%) и имплантируем кардиовертер - ICD (3%). Средният период на проследяване е 23 месеца. В групата на лечение с Corlentor®, над 70% от пациентите за взимали таргетната доза от 7.5 mg два пъти дневно за период от една година. Ivabradine е постигнал намаление СЧ с 15.4 уд/мин на 28-ия ден (с 10.9 уд/мин повече в сравнение с контролите на плацебо). Терапията със селективния инхибитор на If йонните канали ivabradine е довела до сигнификантно намаление с 18% на относителния риск за поява на първичния сборен краен критерий за оценка - сърдечносъдова смърт и хоспитализация поради влошаване на систолната СН, в сравнение с контролната група – съответно 24 спрямо 29% (съотношение на вероятностите, HR 0.82, p<0.0001). Намалението на риска за хоспитализации поради СН е с 26% (HR=0.74, p<0.0001) и на риска за летални изходи, причинени от СН, е с 26% (HR= 0.74, p=0.014) при терапия с ivabradinе в сравнение с плацебо. Ползите от Corlentor® са наблюдавани при всички подгрупи участници на лечение с медикамента (възраст 65 години; мъже/жени; със/без диабет; със/без артериална хипертония; със/без бета-блокери; със СЧ 77 уд/мин). Corlentor® e показал отличен профил на поносимост и безопасност в сравнение с плацебо. Симптоматична брадикардия е установена при 5% oт пациентите на активно лечение спрямо 1% от контролите. Селективният инхибитор на активираните от реполаризацията If (funny – „смешни”) йонни канали в синоатриалния възел е одобрен за лечение на пациенти с хронична стабилна стенокардия. Резултатите от SHIFT подчертават, че той може да подобри клиничните резултати и при случаите с хронична сърдечна недостатъчност, получаващи стандартната за това заболяване терапия. В клиничната практика това означава, че за да бъде предотвратен един случай на влошаване на СН, водещо до смърт или хоспитализация, е необходимо само 26 пациенти да получават ivabradinе в продължение на една година. Друг важен факт, е че терапията с Corlentor® при пациенти с хронична СН има благоприятен ефект, в допълнение на базовата терапия с бета-блокери и ACE инхибитори. „Резултатите от проучването подчертават значението на контрола на сърдечната честота с ivabradine при пациентите с хронична СН, като това потвърждава, че СЧ играе важна роля в патофизиологията на това заболяване”, пишат в заключение авторите. Мнения на експерти: Проф. д-р Michel Komajda, съпредседател на изпълнителния комитет на SHIFT, професор по кардиология към Университета Пиер и Мари Кюри, Париж, Франция „Двадесет години след инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим и десет години след бета-блокерите, ние разполагаме със следващ животоспасяващ медикамент за нашите пациенти“. Проф. д-р Karl Swedberg, съпредседател на изпълнителния комитет на SHIFT, завеждащ отделение по спешна и сърдечносъдова медицина към Университета кък Гьотенбург, Швеция „Проучването SHIFT ни показва, че високата сърдечна честота е неблагоприятна за пациентите със сърдечна недостатъчност. Следователно ние трябва да измерваме рутинно сърдечната честота при всички пациенти със сърдечна недостатъчност, и ако тя е над 70 удара в минута, трябва да се обсъжда терапия със забавящия сърдечния ритъм Corlentor®, независимо от останалото базисно лечение“. Използван източник: 1. Swedberg K., Komajda M., Bоhm M. et al. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet 2010, 376 (9744):875-885 www.thelancet.com