Acarbose за лечение на диабет тип 2 и превенция на миокардния инфаркт01/11/2010
Аcarbose (Glucobay®) осигурява превенция на миокардния инфаркт и на другите значими сърдечносъдови събития, което може да се обясни с понижаването на постпрандиалната хипергликемия и подобряването на други компоненти на метаболтния синдром. Glucobay® инхибира обратимо действието на чревния ензим алфа-глюкозидаза, което води до забавено разграждане на сложните въглехидрати до глюкоза в тънките черна, която се абсорбира през чревната стена в кръвоносната система. Този ефект води директно до подобряване на контрола на постпрандиалната гликемия, както и на цялостния диабетен контрол. Acarbose е антидиабетно средство, което е доказало, че намалява риска за развитието на миокарден инфаркт при пациенти с предиабет (нарушен глюкозен толеранс) или с изявен диабет тип 2. Единственият друг глюкозопонижаващ медикамент, който е с установен благоприятен сърдечносъдов профил при пациенти с диабет тип 2 и затлъстяване, е metformin (според данни от проучването UKPDS). Пациентите с диабет тип 2 без предходен миокарден инфаркт (МИ) имат сходен риск за сърдечносъдов инцидент в сравнение с пациентите без диабет, които вече са преживяли първия си МИ. Поради това, диабет тип 2 (Т2Д) се смята за еквивалент на МИ. Освен това, болните с Т2Д имат по-лоша прогноза (по-висока смъртност) след МИ в сравнение с пациентите без диабет. Наличието на Т2Д е независим рисков фактор за повишена заболеваемост и смъртност при болните след епизод на нестабилна стенокардия (според данни от проучването OASIS). Над сто проучвания са потвърдили благоприятния профил на ефикасност и безопасност на аcarbose. Мета-анализ на данните от седем двойно-слепи, рандомизирани, плацебо-контролирани клинични изпитвания с минимална продължителност 52 седмици показва, че лечението на пациенти с диабет тип 2 с acarbose намалява риска за миокарден инфаркт с 64% (степен на вероятност - HR 0.36, p=0.0120) и за всеки друг вид сърдечносъдов инцидент - с 35% (HR=0.65, р=0.0061) (1). В хода на терапията с Glucobay® е наблюдавано и значимо подобрение на гликемичния контрол , нивата на триглицеридите, телесното тегло и систолното артериално налягане, а всичките тези фактори също са свързани със сърдечносъдови усложнения. Glucobay® може да бъде от значима полза за: - превенция на Т2Д при хора с нарушен глюкозен толеранс - предиабет (според данните от проучването STOP-NIDDM – намален риск с 36%) (2) - намаляване на риска за сърдечносъдови инциденти с 49% при пациенти с предиабет (STOP-NIDDM) (3) - редукция на риска за сърдечносъдови инциденти с 35% и за МИ с 64% при болни с диабет тип 2 - резултат, който е сравним с протективното действие на „златния стандарт” за сърдечносъдова протекция - статините Например, simvastatin е постигнал намаление на риска за сърдечносъдова смърт или нефатален МИ с 55% (р=0.002) в подгрупата с Т2Д, участвала в проучването 4S, а pravastatin – на риска за сърдечносъдова смърт, нефатален МИ или реваскуларизация с 25% (р=0.05) в проучването CARE. В допълнение на подобрения гликемичен контрол, аcarbose помага за: - загуба на тегло - поради забавеното смилане на въглехидратите, чувството за засищане се подобрява, а апетитът се намалява; от своя страна - редукцията на теглото води до понижаване на инсулиновата резистентност и на свързаните с нея метаболитни нарушения - намаление на инсулиновите нужди - понижаването на постпрандиалната хипергликемия (прекомерното повишаване на кръвната глюкоза след нахранване) води до редукция на глюкозо-индуцираната хиперинсулинемия след нахранване Ексцесивните колебания на кръвната глюкоза след нахранване отключват каскада от атерогенни събития (промени в съдовия ендотел, в гладкомускулните клетки, мезангиума, перицитите и функцията на макрофагите), които водят до микро- и макроваскуларни усложнения. По този начин пострандиалната хипергликемия участва в развитието на сърдечносъдово заболяване и възникването на МИ. Посочените благоприятни ефекти върху постпрандиалната хипергликемия и другите метаболитни показатели са основните причини за сърдечносъдовите ползи от лечението с Glucobay. В България: Лечението с аcarbose (Glucobay®, Bayer) се реимбурсира 100% от НЗОК, според актуализирания на 12 октомври 2010 Позитивен лекарствен списък. Използвани източници: 1. Hanefeld М., Cagatay М., Petrowitsch Т. et al. Acarbose reduces the risk for myocardial infarction in type 2 diabetic patients: meta-analysis of seven long-term studies. Eur Heart J 2004, 25 (1):10-16 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/25/1/10.full.pdf+html 2. Chiasson J-L., Josse R., Gomis R. et al. Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomized trial. Lancet 2002, 359:2072-2077 www.thelancet.com 3. Chiasson J-L., Josse R., Gomis R. et al. Acarbose treatment reduces the risk of cardiovascular disease and hypertension in subjects with impaired glucose tolerance: the STOP-NIDDM trial. JAMA 2003, 290-486-494 http://jama.ama-assn.org