ПОВИШЕН РИСК ЗА ИНСУЛТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕМИЯТА ОТ БЪБРЕЧЕН ПРОИЗХОД ПРИ ДИАБЕТ ТИП 201/07/2010

Проучването TREAT (Trial to Reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy) е проведено с цел да определи дали терапията със стимулиращото еритропоезата средство (erythropoiesis-stimulating agent – ESA) darbepoetin-alfa понижава риска за клинично значими сърдечносъдови инциденти, смърт и нуждата от диализа при пациенти с ДН и анемия (1).

4038 пациенти са били рандомизирани да получават darbepoetin-alfa или плацебо. Базовите показатели на участниците са сходни, с изключение на по-честите анамнестични данни за сърдечна недостатъчност в групата на плацебо.

Средното ниво на хемоглобина в групата на терапия с ESA е било 125 g/l, а при контролите на плацебо – 106 g/l (разликата между двете групи е значима). Въпреки това, коригирането на анемичния синдром не е довело до повлияване на клиничните резултати.

Сърдечносъдови инциденти са възникнали при 31.4% от пациентите на darbepoetin-alfa в сравнение с 29.7% от контролите на плацебо (степен на вероятност HR=1.05, р=0.41). Терминална бъбречна недостатъчност са развили съответно 32.4 и 30.5% (HR=1.06, р=0.29). Честотата на нефатален и фатален инсулт е била близо два пъти по-висока при лекуваните с ESA (HR=1.92, р<0.0001).

Пациентите с анамнеза за неоплазии са имали 12 пъти (!) по-висока смъртност, дължаща се на малигнено заболяване, при прилагане на darbepoetin-alfa (7.4% летални изходи спрямо 0.6% при неполучавалите подобно лечение, р=0.002). Тази неблагоприятна прогноза съвпада с мета-анализ на рандомизирани клинични проучвания, публикуван през 2009 в списание Lancet (2).

При много от пациентите с диабет тип 2, ХБЗ и умерена анемия, които не са на диализно лечение, повишеният риск за инсулт и възможна смърт сред болните с анамнеза за злокачествено заболяване, наделява над всички потенциални ползи от приложението на ESA, е заключението на авторите на TREAT.

Д-р Камелия ПАВЛОВА

Използвани източници:

1. Pfeffer M., Burdmann E., Chen C. et al. A trial of darbepoetin-alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease. N Engl J Med 2009, 361:2019-2032

2. Bohlius J., Schmidlin K, Brillant C. et al. Recombinant human erythropoiesis stimulating agents and mortality in patients with cancer: meta-analysis of randomized trials. Lancet 2009, 373: 1532-1542 http://www.thelancet.com