Хипогликемията е нежелана при критично болните пациенти01/07/2010

Дори леката до умерена хипогликемия повишава смъртността при критично болните пациенти, показаха резултатите от проучване в Австралия, публикувани през март в списание Mayo Clinic Proceedings (1).

Рискът за смърт нараства значимо с увеличаване на тежестта на хипогликемичните епизоди, е установил проведеният мултивариационен анализ.

През периода януари 2000 – октомври 2004, общо 4946 пациенти са били хоспитализирани в отделения за интензивни грижи в Мелбърн (Австралия). Целта на проучването е била да се изследва взаимовръзката между хипогликемията, дефинирана като концентрация на кръвната глюкоза под 4.5 mmol/l, и крайните резултати при 1109 пациенти, при които е възникнал най-малко един хипогликемичен епизод.

При тези пациенти болничната смъртност е достигнала 36.6% спрямо 19.7% от останалите участници, при които не е бил наблюдаван нито един епизод на хипогликемия (р<0.001).

Най-висока смъртност е установена при болните с най-ниска концентрация на кръвната глюкоза – между 4-4.5 mmol/l (25.9% спрямо 19.7% при останалите пациенти; 1.42 пъти по-висок риск, р=0.004).

След коригиране по отношение на други рискови фактори (като инсулинова терапия), хипогликемията е останала значим фактор за повишена смъртност – обща, сърдечносъдова и причинена от инфекциозно заболяване.

“Нашите резултати показват, че специалистите по интензивни грижи не трябва да допускат възникването на дори лека до умерена хипогликемия, тъй като тя има нежелано влияние върху критично болните пациенти”, коментират авторите. Те смятат, че новите устройства за постоянно мониториране на глюкозата могат да бъдат от полза в отделенията за интензивни грижи за ранно диагностициране на хипогликемиите.

Хипогликемията, особено когато е сериозна, може да има вредно действие при критично болните. Това показва, че клиницистите трябва да поддържат безопасна степен на гликемичен контрол при подобни пациенти (2).

Интензивният гликемичен контрол (прицелни стойности на кръвната глюкоза 4.5 – 6.0 mmol/l), поддържан при възрастни болни в отделения за интензивни грижи, бе свързан с по-висока смъртност в сравнение със стандартния гликемичен контрол (прицелни стойности на кръвната глюкоза </=10.0 mmol/l).

Резултатите от международното мултицентърно рандомизирано проучване NICE-SUGAR* установиха, в групата на интензивен гликемичен контрол (3054 участници) леталните изходи са били 27.5% спрямо 24.9% от пациентите на конвенционален контрол (3050 души) или това означава по-висока смъртност с 14% (р=0.02), при сходни изходни характеристики в двете групи (3).

В групата на интензивен гликемичен контрол е регистрирана по-висока смъртност, независимо от начина на лечение на пациентите (оперативно или медикаментозно).

Сериозната хипогликемия (нива на кръвната глюкоза <2.2 mmol/l) е била установена при 6.8% от пациентите на интензивен контрол спрямо 0.5% тези на конвенционален контрол (р<0.001).

Не е регистрирана значима разлика между двете групи по отношение на следните крайни резултати (оценени в дни): престой в отделенията за интензивни грижи, болничен престой, продължителност на механичната вентилация или на диализата.

* NICE-SUGAR = Normoglycemia in Intensive Care Evaluation–Survival Using Glucose Algorithm Regulation

Използвани източници:

1. Egi M., Bellomo R., Stachowski E. et al. Hypoglycemia and outcome in critically ill patients. Mayo Clin Proc. 2010;85: 217-224 http://www.mayoclinicproceedings.com/content

2. Krinsley J. Hypoglycemia in the critically ill: how low is too low? Mayo Clin Proc. 2010;85:215-216

3. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. The NICE-SUGAR Study Investigators. NEJM 2009, 360 (13): 1283-1297