Дефицитът на витамин D води до мозъчни нарушения01/07/2010

Недостигът и дефицитът на витамин D [25(OH)D] води до над два пъти по-висока честота на деменция от всякакъв произход, болест на Alzheimer (AD), инсулт (със или без симптоми на деменция след острия съдов инцидент) и индикатори от магнитно резонансното изобразяване (MRI) за мозъчносъдова патология, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Neurology (1).

Дефицитът на витамин D може да има негативно влияние върху неврокогнитивното здраве и субкортикалната функция, но досега не са провеждани проучвания по темата – все още не е изяснена връзката между ниската концентрация на витамина, деменцията и MRI индикаторите за мозъчносъдова болест (МСБ). Авторите на настоящото изследване поддържат хипотезата за съдовопротективното действие на vit D.

В представеното проучване са включени 318 болни на средна възраст 73.5+/-8.1 (65-99 години). Изследвана е била взаимовръзката между концентрацията на vit D, честотата на деменцията и наличието на MRI данни за МСБ.

Резултати:

– Дефицит на 25(OH)D (серумни нива </=25 nmol/l, норма 50-150 nmol/l) е установен при 14.5% от участниците, а недостиг (нива 25-50 nmol/l) – при 44.3%

– 76 пациенти са били с деменция (23.9%), като 41 от тях са класифицирани като вероятна AD

– Пациентите с недостиг на vit D (<50 nmol/l) са имали значимо по-голяма честота на деменция в сравнение с останалите участници (30.5% спрямо съответно 14.5%, р<0.01)

– Средните концентрации на vit D са били по-ниски при болните с деменция (съответно 42 и 50 nmol/l, p<0.01)

– Дефицитът на vit D е бил свързан с увеличен обем на бялото мозъчно вещество (4.9 спрямо 2.9 ml р<0.001, степен на хиперинтензитет при MRI 3.0 спрямо 2.2, p=0.04) и с повишена честота на инсулти, причинени от засягане на големите съдове (10.1% спрямо 6.9%, р<0.01)

След изключване на влиянието на възрастта, пола, расата, индекса на телесна маса (BMI) и образованието, недостигът на vit D (<50 nmol/l) е продължавал да води до два пъти по-висока честота на деменция от всякакъв произход (2.3 пъти), болест на Aлцхаймер (2.5 пъти) и инсулт със или без симптоми на деменция (2.0 пъти).

Д-р Олберк Ибишев

Използван източник:

1. Buell J., Dawson-Hughes B., Scott T. et al. 25-Hydroxyvitamin D, dementia, and cerebrovascular pathology in elders receiving home services. Neurology 2010;74:18-26 http://www.neurology.org