Ivabradine при пациенти с диабет и стабилна ангина пекторис01/04/2010

Ivabradine (Corlentor) e ефективен за превенция на ангинозната болка и миокардната исхемия при пациенти с диабет и стабилна исхемична болест на сърцето (ИБС), като не оказва влияние върху глюкозния метаболизъм и има добър профил на поносимост, показа обединен анализ на резултатите от осем проучвания, публикуван в American Journal of Cardiology (1).

Corlentor* е специфично антиангинозно и антиисхемично средство, което забавя сърдечната честота, тъй като инхибира селективно If (f – „funny“, „необичайни“, „странни“) каналите в кардиомиоцитите, участващи в спонтанната диастолна деполяризация в синоатриалния (SA) възел, без да засяга другите сърдечни йонни потоци.

Медикаментът е оценяван в клинични проучвания, обхванали около 3000 пациенти със стабилна ИБС, повечето от които – с ангинозна симптоматика (болка и дискомфорт).

Тъй като ivabradine не отстъпва по ефективност на бета блокера atenolol и на блокера на калциевите канали amlodipine, неговото приложение се препоръчва в европейските указания за превенция на стабилна ангина пекторис.

Профилът на безопасност и ефикасност на ivabradine е оценен в осем многоцентрови, рандомизирани, двойно-слепи, контролирани проучвания, в които са участвали 535 пациенти с диабет (18% изследваната популация).

Данните показват, че фармакокинетичните профили на ivabradine не се различават при пациентите със или без диабет.

Подобно на недиабетната популация, при пациентите с диабет лечението с ivabradine е било свързано с приблизително 15% намаление на сърдечната честота в покой и с подобрение на поносимостта към физическо натоварване, включително удължаване на времето за поява на миокардна исхемия и времето за възникване на стенокардия.

При болните с диабет и стабилна ИБС, терапията с инхибитора на If каналите е довела до намаляване на честотата на стенокардните пристъпи, но без да увеличава честотата на синусовата брадикария или зрителните нарушения (познати странични действия на медикамента).

Ivabradine не е оказал негативно влияние върху глюкозния метаболизъм на участниците с диабет.

Бета-блокерите често не могат да бъдат прилагани при пациенти със стабилна ангина поради противопоказания или непоносимост.

Ivabridine е ефективен при пациенти с диабет и стабилна ИБС, но без да води до нежелани действия върху глюкозния метаболизъм при подобна популация болни. Поради това, той е подходяща алтернатива на бета-блокерите.

Ивабрадин няма и останалите нежелани странични действия на бета-блокерите (негативни инотропни ефекти, бронхоспазъм, хипотония, еректилна дисфункция и влошаване на периферно съдово заболяване), не води до развитието на толеранс или до феномена на „рибаунд“ при преустановяване на приема му. Не повлиява миокардния контрактилитет, проводимостта и дължината на QT-интервала.

* Corlentor (на фирма Servier) е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис при пациенти с нормален синусов ритъм, които имат противопоказание или непоносимост към бета-блокери. Ivabradine е показан също така за лечение на стабилна исхемична болест на сърцето (ИСБ), в комбинация с бета-блокери при пациенти, неадекватно контролирани с оптимална доза бета-блокери и чиято сърдечна честота е >60 удара/мин (разширена нидикация от EMEА през 2009 http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/60627409en.pdf).

Намалението на сърдечната честота <70 удара/мин при ИБС е от особено значение. Това може да се постигне със самостоятелно приложение на бета-блокер, при добра ефективност и липса на нежелани странични действия. Ако сърдечната честота остава над 70 удара/min или има непоносимост към бета-блокера, може да се добави ivabradine.

Ivabradine вече е показан да се прилага за лечение на стабилна ИБС в комбинация с бета-блокери при пациенти, неадекватно контролирани с оптимална доза бета-блокери и чиято сърдечна честота е >60 удара/мин. Тази стратегия е подходяща дори при нарушена левокамерна функция (където недихидропиридиновите блокери на калциевите канали са противопоказани).

В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите 10 допълнителни статии за ivabradine

Използван източник:

1. Borer, J., Tardif J-C. Efficacy of ivabradine, a selective If inhibitor, in patients with chronic stable angina pectoris and diabetes mellitus. Am J Cardiol 2009, 105 (1): 29-35 http://www.ajconline.org