HbA1c може да се използва за скрининг и диагноза на диабета01/04/2010

Хемоглобин A1c (HbA1c) може да бъде от полза в клиничната практика за скрининг и диагноза на недиагностициран преди това диабет, показаха резултатите от проучване в Австралия, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Настоящите методи, които се използват с тази цел, са: плазмена глюкоза на гладно (ПГГ) +/-перорално обременяване с глюкоза (ОГТТ), който е „златен стандарт”.

Целта на авторите на проучването е била да сравнят точността на HbA1c да отхвърля или да потвърждава наличието на диабет в сравнение със златния диагностичен стандарт – ОГТТ.

HbA1c може да бъде алтернативен метод за скрининг/диагноза поради това, че той не зависи от моментното състояние на пациента. Неговите недостатъци са: по-висока цена и отклоненията в стойностите при случаите с хемоглобинопатии и анемия.

HbA1c 7.0% e предиктор за липса или за наличие на диабет, докато HbA1c 6.5-6.9% показва висока вероятност за наличие на диабет.

Точността на метода е изследвана в две различни популации пациенти:

Група 1 – клинична популация, показана за скрининг с ОГТТ, проведен от общопрактикуващи лекари, поради наличието на рискови фактори за диабет – при 34.6% от тези пациенти е бил диагностициран диабет след проведения скрининг с ОГТТ, а при 65.4% – диагнозата е била отхвърлена.

Група 2 – обща популация, която има много по-ниска честота на недиагностициран диабет (4.6%) отколкото група 1. При 24.1% са били установени нива на нарушен HbA1c, като в тази група – 69.3% са имали абнормен глюкозен статус съгласно ОГТТ.

Резултати в група 1:

Нива на HbA1c </=5.5% имат висока чувствителност (97.8%) и висока негативна предиктивна стойност (95.8%) за отхвърляне на диагнозата диабет.

Нива на HbA1c =/>7.0% имат висока специфичност (98.2%) и висока позитивна предиктивна стойност (92.9%) за потвърждаване на диагнозата диабет.

При използване на по-ниска стойност на HbA1c за гранична (6.5%), специфичността намалява до 88.8% и позитивна та предиктивна стойност – до 76.8%.

Резултати в група 2:

Нива на HbA1c </=5.5% имат умерена чувствителност за отхвърляне на диабет (83.5%), но много висока негативна предиктивна стойност (99.0%).

Нива на HbA1c =/>7.0% имат 100% специфичност и 100% позитивна предиктивна стойност за поставяне на диагнозата диабет.

При използване на по-ниска стойност на HbA1c за гранична (6.5%), високата специфичност се запазва (99.9%), както и позитивната предиктивна стойност остава почти 100%.

Нива на HbA1c от 5.6% до 6.9% (дефинирани като нарушен HbA1c) посочват висока вероятност за абнормен гликемичен статус и предиабет и в двете групи – съответно при 61.9% и 69.3%. Тези пациенти налагат по-нататъшно проследяване.

Използван източник:

1. Lu Z., Walker K., O’Dea K. et al. HbA1c for screening and diagnosis of type 2 diabetes in routine clinical practice. Diabetes Care 2010 doi: 10.2337/dc09-1763 http://care.diabetesjournals.org/content/early/2010/01/08/dc09-1763