Инсулинова помпа с глюкозен сензор – най-доброто решение при диабет тип 1?01/12/2009

Интегрираната система от инсулинова помпа и глюкозен сензор постига по-ниски нива на гликирания хемоглобин (HbА1с) при пациенти с диабет тип 1 отколкото многократните инсулинови инжекции, без да повишава риска за хипогликемия, показаха резултатите от международно, многоцентрово, рандомизирано контролирано проучване, представени на тазгодишния конгрес на EASD във Виена.

Глюкозният сензор измерва концентрацията на глюкозата в подкожната тъкан на всеки 5 минути.

В изследването са участвали 83 пациенти с диабет тип 1 и изходни нива на HbA1c =/>8.2% (субоптимален гликемичен контрол), които са били разделени в две групи в зависимост от прилаганата базално-болусна терапия с инсулинова помпа и глюкозен сензор или с многократни инсулинови инжекции и самоконтрол на глюкозата в капилярна кръв с глюкомер.

Нивата на HbA1c са били измерени след 13 и 26 седмици. Били са записвани всички епизоди на хипогликемия, както и на хипергликемия.

След 26 седмици, терапията с инсулинова помпа и глюкозен сензор е довела до понижаване на нивото на HbA1c от 8.46+/-0.95% на 7.23+/-0.65%.

В групата на многократни инсулинови инжекции средното ниво на HbA1c от изходна стойност 8.59+/-0.82% се е понижило до 8.46+/-1.04% (ns).

При пациентите, преминали от многократни инсулинови инжекции на терапия с инсулинова помпа и глюкозен сензор, е било постигнато намаление на HbA1c с 1.21%. В същото време е регистрирана редукция на честотата на хипогликемичните епизоди (включително през нощта), както и на тяхната продължителност. Хипергликемията, измерена с глюкозния сензор, също е била коригирана по-бързо в сравнение с пациентите, провеждали самоконтрол с глюкомер.

Инсулиновата помпа предлага и програмата Bolus Wizard (Wizard – „вълшебник”), която изчислява колко единици инсулин трябва да бъдат инфузирани от пациента, за да покрие прандиалните си нужди, без за целта да е необходимо да провежда кръвен тест.

Глюкозният сензор (електродите се имплантират подкожно и се сменят на всеки три дни) алармира при хипогликемични стойности (това е особено полезно през нощта).

Пациентите с диабет тип 1, които до момента са на многократни инсулинови инжекции, е по-добре да използват интегрирана система от инсулинова помпа и глюкозен сензор, отколкото стандартна инсулинова помпа и конвенционално самоизмерване на глюкозата в капилярна кръв. Данните от проучването REAL показват, че подобна стратегия води до значимо подобрение на HbA1c след 6 месеца без увеличаване на хипогликемичните епизоди в сравнение с използването само на помпа.

За допълнителна информация:

http://www.medtronic-diabetes.com.au/insulin-pump-grant-program.html