Инсулин detemir може да намали наддаването на тегло01/12/2009

Инсулин detemir може да има благоприятни ефекти при пациенти с диабет, при които предшестващото лечение с инсулин glargine е довело до наддаване на тегло, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в British Journal of Diabetes and Vascular Disease (1).

Преминаването от инсулин glargine на инсулин detemir не води до значима промяна в гликемичния контрол или в инсулиновата доза за период от два месеца проследяване, но постига намаление на теглото при пациенти с диабет тип 1 (p<0.05) и тип 2 (p<0.005).

Наддаването на тегло е важна последица на инсулиновата терапия, която се дължи на различни фактори, включително на анаболни ефекти на инсулина, намалена глюкозурия, допълнителен енергиен внос (за профилактика и лечение на хипогликемията) и повишаване на апетита.

Бавнодействащите инсулинови аналози (detemir и glargine) намаляват честотата на нощната хипогликемия, в сравнение с NPH инсулините, поради по-предвидимия си (безпиков) профил на действие.

В няколко клинични проучвания инсулин detemir бе свързан с по-малко наддаване на тегло в сравнение с NPH инсулина или с glargine.

В настоящото изследване са участвали общо 31 пациента, от тях – с диабет тип 1 14 души и с тип 2 17 души, лекувани в диабетен център в Лондон. Болните са с наднормено тегло или затлъстяване – среден индекс на телесна маса 29.8 (+/-6.0) kg/m2 и с незадоволителен гликемичен контрол – хемоглобин А1с>7% (средно ниво 9%). През предшестващата година те са били на терапия с инсулин glargine (средно за период от 32 месеца).

При всички участници инсулин glargine е бил заменен с инсулин detemir, като през следващите два месеца са били проследени промените в: теглото, индекса на телесна маса (ИТМ), хемоглобин А1с, дозата на базалните инсулини преди и след промяната в терапията и честотата на хипогликемичните епизоди.

Ефектът на инсулините е бил оценен чрез промяната в теглото (kg/месец).

По време на лечението с инсулин glargine е регистрирано средно увеличение на теглото с 0.09 kg/месец, като преминаването на инсулин detemir е довело до значима загуба на тегло с -0.59 kg/месец до края на втория месец.

Не е настъпила значима промяна в нивото на А1с за два месеца приложение на инсулин detemir вместо инсулин glargine. Няма промяна и в прилаганата инсулинова доза (22.0 единици преди и 22.5 единици след смяната на инсулина).

При пациентите с диабет тип 1 лечението с инсулин glargine е било свързано с наддаване на 0.08 kg/месец, докато преминаването на терапия с инсулин detemir е довело до загуба на -0.44 kg/месец. Не е регистрирана значима промяна в гликемичния контрол (ниво на А1с) или в дозите на инсулина.

При пациентите с диабет тип 2 лечението с инсулин glargine е било свързано с наддаване на тегло с 0.10 kg/месец, в сравнение със значимата загуба на -0.65 kg/месец при приложението на инсулин detemir. Отново липсва значима промяна в гликемичния контрол (ниво на А1с) за периода от два месеца или в дозите на инсулина.

Преминаването на инсулин detemir постига по-благоприятен ефект върху теглото при хората с диабет тип 2.

Интензивната инсулинова терапия бе свързана в проучванията DCCT и UKPDS с увеличаване на теглото с 3 kg през първите 12 месеца. При лекуваните с NPH инсулин пациенти с диабет тип 2 в UKPDS бе наблюдавано повишаване на теглото с 8 kg за 12-годишен период на проследяване.

Проучването PREDICTIVE™ (фаза 4)* показа, че инсулин detemir води до леко намаление на теглото (-0.7 kg, p<0.0001) при пациенти с диабет тип 2, лекувани преди това с перорални глюкозо-понижаващи средства, като този благоприятен ефект е най-изразен при случаите с най-висок изходен индекс на телесна маса (ИТМ). Установена бе значима негативна зависимост между промените в теглото и изходния ИТМ (колкото по-висок е изходният ИТМ, толкова е по-голяма редукцията на тегло).

В същото време, добавянето на detemir за среден период от 14 седмици е понижило значимо нивото на А1с (-1.3%, p<0.0001), кръвната глюкоза на гладно (-3.7 mmol/l, p< 0.0001) и е намалило вариабилността на кръвната глюкоза (-0.5 mmol/l, p<0.0001).

Благоприятното влияние на инсулин detemir върху теглото може да се дължи на постиганото от него потискане на чернодробната глюконеогенеза при липса на периферна липогенеза.

Изводи

за клиничната практика:

Преминаването от инсулин glargine на инсулин detemir:

– премахва наддаването на тегло, свързано с предшестващото приложение на инсулин glargine

– може да доведе до загуба на тегло

– не повлиява значимо гликемичния контрол за краткия период на проследяване от два месеца

* PREDICTIVE = Predictable Results and Experience in Diabetes through Intensification and Control to Target: an International Variability Evaluation

Използвани източници:

1. Ubogagu Е., Samarasinghe Y., Feher M. Switching basal analogue insulins – short-term weight effects British Journal of Diabetes and Vascular Disease. 2008;8(4):183-186 http://dvd.sagepub.com

2. Dornhorst А. , Luddeke H. , Sreenan S. et al , on behalf of the PREDICTIVE Study Group. Insulin detemir improves glycaemic control without weight gain in insulin-naive patients with type 2 diabetes: subgroup analysis from the PREDICTIVE™ study. Int J Clin Pract 2008, 62 (4) 659 – 665 http://www3.interscience.wiley.com/journal/117980488/home