Хипогликемията повишава риска за МИ при пациентите с диабет01/12/2009

Хипогликемичните епизоди повишават вероятността за възникването на миокарден инфаркт (МИ) с 65% през следващите две седмици, като тази неблагоприятна тенденция (макар и в по-лека степен) се запазва и през следващите няколко месеца, показаха резултатите от обсервационно проучване, докладвани на тазгодишния конгрес на European Association for the Study of Diabetes (EASD).

„Ние установихме рязко увеличаване на краткосрочния риск за остър МИ след възникването на хипогликемичен епизод, коментират авторите. „Необходимо е да се проведат допълнителни проучвания, които да идентифицират състоянията, при които хипогликемията увеличава риска за МИ”.

Клиницистите трябва да имат предвид опасността за МИ, свързана с епизодите на хипогликемия, и при пациентите с диабет, които имат висок риск за остър коронарен инцидент, да поставят подходящи цели за гликемичен контрол и да избират правилни медикаменти с цел да минимализират риска за хипогликемия.

В ретроспективния анализ са включени данните при пациенти с диабет, които не са имали предишен МИ, остър коронарен синдром или реваскуларизационна коронарна интервенция.

Резултатите са показали повишен риск с 65% за МИ при случаите, преживяли хипогликемичен епизод през предшестващите две седмици.

Ключови послания:

– При пациентите с диабет трябва да се прилага индивидуално съобразена глюкозо-понижаваща терапия с цел да се постигне оптимално съотношение полза/риск при всеки конкретен случай

– При популацията с диабет трябва да се контролират едновременно: кръвната глюкоза, артериалното налягане и липидите – това е най-добрата стратегия за намаляване на сърдечносъдовата смъртност, нефаталния МИ и нефаталния инсулт