Anakinra постига трайни ползи при диабет тип 201/12/2009

Ползите от рекомбинантния интерлевкин-1 рецепторен антагонист (IL-1Ra) anakinra* за подобрение на бета-клетъчната функция, намаление на нивата на хемоглобин А1с и на маркерите за системно възпаление се запазват месеци след преустановяване на неговия прием при пациенти с диабет тип 2, показаха данните от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Диабет тип 2 отчасти се дължи на възпалителен процес в панкреасните острови, като изглежда, че интерлевкин-1 е неговия главен медиатор, коментират изследователите от Hagedorn Research Institute и Steno Diabetes Center в Дания. IL-1 нарушава инсулиновата секреция и индуцира бета-клетъчна апоптоза.

Предишно изследване на тези автори показа, че лечението за 13 седмици с anakinra подобрява в сравнение с плацебо трите параметри: бета-клетъчната функция (съотношение проинсулин/инсулин), гликемията (А1с) и системното възпаление (С-реактивен протеин и интерлевкин-6) при пациенти с диабет тип 2.

От участниците (общо 70 души), 64 са били проследени за период от още 39 седмици след преустановяване на приема на въпросната терапия. Пациентите, които са получавала anakinra за период от 13 седмици, са продължили да поддържат прицелни нива на А1с с по-ниски дози инсулин в сравнение с контролите на плацебо седмици след преустановяване на приема на медикамента.

Данни от предишно изследване показаха, че глюкозата промотира в бета-клетките на хората с диабет тип 2 повишена експресия на IL-1 информационна РНК и IL-1 автостимулация (2).

Пациентите с диабет тип 2 имат повишена експресия на IL-1 и намалена експресия на IL-1Ra в панкреасните острови.

Краткосрочната блокада на IL-1 може да бъде изследвана като антидиабетна терапия, която да преустановява индуцирания от глюкозата порочен кръг, наречен „глюкозна токсичност”. При хората с генетично детерминирани ниски серумни нива на IL-1Ra (С алел на IL-1RN единичен нуклеотиден полиморфизъм) заместителната терапия с рекомбинантен IL-1Ra може да бъде от полза за подобряване на бета-клетъчната функция.

Датските изследователи планират да проведат и фаза 2 клинично проучване на ефектите на anakinra и при пациенти с диабет тип 1.

*Kineret (anakinra) e показан за приложение при умерен до тежък активен ревматоиден артрит за намаляване на признаците и симптомите и забавяне на прогресията на структурното увреждане при пациенти на възраст =/>18 години, при които едно или повече модифициращи болестта антиревматични средства (DMARD) са неефективни.

Използвани източници:

1. Claus M. Larsen, Larsen C., Faulenbach M., Vaag A. et al. Sustained еffects of interleukin-1 receptor antagonist treatment in type 2 diabetes. Diabetes Care 2009, 32: 1663-1668 http://care.diabetesjournals.org

2. Bоеni-Schnetzler M., Thorne J. , Parnaud G. et al. Increased interleukin (IL)-1b messenger ribonucleic acid expression in b-cells of individuals with type 2 diabetes and regulation of IL-1b in human islets by glucose and autostimulation. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008, 93 (10): 4065-4074 http://jcem.endojournals.org