ADVANCE: Пациентите с диабет тип 2 и предсърдно мъждене имат по-голяма полза от лечението с Noliprel/Noliprel Forte01/12/2009

Пациентите с диабет тип 2 и предсърдно мъждене (ПМ) имат значимо по-висок относителен риск за неблагоприятни клинични крайни резултати (обща смърт, смърт от сърдечносъдова причина, инсулт и сърдечна недостатъчност) в сравнение със случаите, които нямат тази ритъмна патология, показа нов анализ на данните от проучването ADVANCE, публикуван в European Heart Journal (1).

Пациентите с диабет тип 2 и ПМ трябва да получават по-агресивно лечение за намаляване на сърдечносъдовите рискови фактори поради по-високата им опасност за летален изход, инсулт или сърдечна недостатъчност.

За да докажат това, авторите на настоящия анализ, са си поставили за цел да сравнят ефектите от рутинното понижаване на артериалното налягане с фиксирана комбинация perindopril и indapamide (Noliprel/Noliprel Forte на Servier) в две групи участници в ADVANCE – пациенти с нормален сърдечен ритъм и случаи с ПМ (7.6% от включените в това проучване общо 11 140 пациенти).

Резултатите за период на проследяване от 4.3 години показват, че понижаването на АН с perindopril и indapamide е довело до сходно намаляване на относителния риск за сърдечносъдова смърт с 18% и за обща смърт с 14% при пациентите с или без предсърдно мъждене, но поради по-високата степен на опасност при случаите с ПМ редукцията на абсолютния риск при тях е много по-голяма.

Популацията с диабет тип 2 има два пъти по-висока честота на ПМ в сравнение с останалото население на същата възраст, като жените с диабет развиват по-често това ритъмно нарушение отколкото мъжете.

Жените с диабет и ПМ имат два пъти по-висока смъртност отколкото мъжете с диабет и ПМ, като тази разлика не може да бъде обяснена с възрастта, нито с употребата на други медикаменти, включително хормонозаместителна терапия.

Жените с ПМ имат по-висок риск за инсулт и сърдечносъдова смъртност отколкото мъжете със същото ритъмно нарушение.

Сред мъжете с диабет, случаите с ПМ имат с 50% по-висока смъртност отколкото тези с нормален сърдечен ритъм.

Пациентите с диабет е много важно да бъдат наблюдавани за появата на ПМ. При случаите с диагностицирано ПМ трябва да се прилага рутинно лечение за понижаване на артериалното налягане, терапия със статини, както и антитромботични средства (Aspirin или перорални антикоагуланти) за намаляване на риска за инсулт, съгласно приетите указания*.

Болните с ПМ са по-възрастни, имат по-висок индекс на телесна маса, по-високо АН и повече допълнителни сърдечносъдови рискови фактори.

При хора с диабет и много висок сърдечносъдов риск се препоръчват стойности на АН <130/<80 mmHg. Инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система (ACE инхибитори и ангиотензин-рецепторни блокери) са предпочитани антихипертензивни средства при пациенти с диабет, случаи с бъбречно увреждане/микроалбуминурия, както и при болни с рекурентно ПМ.

* При избора на антитромботична терапия при пациентите с ПМ да се използва точковата система CHADS2 за оценка на риска за инсулт.

CHADS2 = С (Congestive cardiac failure); H (Hypertension); A – (Age, възраст над 75 години); D (Diabetes) – всичките са по една точка; S2 (Strokе- инсулт или транзиторна исхемична атака – две точки

– CHAD са рискови фактори с умерена степен на риск за инсулт (носят по една точка при определяне на скора). При наличието на един от тези фактори, да се назначава Aspirin (81-325 mg/ден). При наличието на повече от един от тези рискови фактори – се препоръчва антикоагулатна терапия с warfarin (INR 2.0-3.0, прицелно ниво 2.5)

– S2 (предишен инсулт/ТИА, или емболизъм, или клапно протезиране) са фактори с висока степен на риск за инсулт (две точки в скора), поради което да се назначава warfarin (INR 2.0-3.0, прицелно ниво 2.5)

Aspirin се прилага като алтернатива на warfarin при пациенти с нисък риск (само един от факторите CHAD) и при случаи, които имат портивопоказания за прилагането на warfarin, (или нежелание за неговото прилагане или невъзможност за редовно следене на INR).

Използван източник:

1. Du X., Ninomiya T., de Galan B. et al. Risks of cardiovascular events and effects of blood pressure lowering among patients with type 2 diabetes and atrial fibrillation: results of the ADVANCE study. Eur Heart J 2009, 30 (9):1128-1135 http://eurheartj.oxfordjournals.org