Предимства на бифазен инсулин aspart 30 пред бифазен човешки инсулин 3001/10/2009
Бифазният инсулин aspart 30 (BIAsp30, NovoMix® 30 на Novo Nordisk)* постига по-добър гликемичен контрол при по-малко наддаване на тегло при пациенти с диабет тип 2 и затлъстяване в сравнение с конвенционалната готова инсулинова смес 30/70 (бифазен човешки инсулин 30 - BHI30), показаха резултатите от тримесечно проучване, сравнило директно двата вида инсулинови препарати (1). В него са участвали 50 болни с диабет тип 2, поддържали до момента неадекватен гликемичен контрол (HbА1с 9.5%), въпреки прилаганата оптимална доза (2000 mg) metformin и сулфонилурейни препарати. След назначаване на лечението с инсулин, приложението на СУП е било преустановено, но пациентите са продължили да получават оптимална доза metformin (met). Сравнени са били промените в нивата на HbА1с (първичен показател за оценка), разликите в теглото и честотата на хипогликемичните епизоди в зависимост от прилагания инсулинов препарат. В групата на терапия с BIAsp30+met e било постигнато понижение на HbА1с с 2.5% в сравнение с 1.18% в групата BHI30+met (разлика от 1.33% в полза на BIAsp30; p<0.05). Нивата на постпрандиалната кръвна глюкоза са били понижени и в двете групи, но по-изразено при използване на BIAsp30 – с 6.38 mmol/l в сравнение с 4.34 mmol/l (p<0.05). Лечението с BIAsp30 е било несигнификантно по-ефективно за намаляване на кръвната глюкоза на гладно (в края на проучването – стойностите са съответно 7.36 mmol/l и 7.82 mmol/l). Терапията с бифазния инсулин aspart e довела до по-леки промени в теглото (0.3+/-0.1 kg спрямо съответно 1.2+/-0.4 kg). Не е имало значими разлики в честотата на хипогликемичните епизоди. х х х Преминаването на лечение с бифазен инсулин aspart 30 (BIAsp 30) от прилагана преди това терапия с готова инсулинова смес при пациенти с диабет тип 2 води до значимо подобряване на гликемичния контрол и до намаляване на риска за хипогликемия, показа подгрупов анализ на данните от шестмесечното обсервационно проучване IMPROVE ™(2). IMPROVE™ е отворено, многоцентрово, нерандомизирано, 26-седмично изследване, проведено с цел да оцени профила на ефективност и безопасност на BIAsp 30 в рутинната клинична практика. В него са участвали 3856 пациенти с диабет тип 2, лекувани преди това с конвенционална инсулинова смес, прилагана самостоятелно или в комбинация с перорални антидиабетни средства. Пациентите, които са достигнали прицелно ниво на HbA1c <7%, са били с по-кратка продължителност на диабета, по-ниско изходно ниво на HbA1c и по-малки инсулинови нужди. Преминаването на терапия с бифазен инсулин aspart e позволило на близо една трета от пациентите да постигнат прицелното ниво на HbA1c без хипогликемичен епизод през периода на наблюдение от 26 седмици. Използван в еквивалентни дози, BIAsp 30 дава възможност на повече пациенти да постигнат прицелното ниво HbA1c (<7%) в сравнение с бифазния човешки инсулин 30. Стратегията единица-за-единица е най-ефективният и опростен подход за преминаване от бифазен човешки инсулин 30 на бифазен инсулин aspart 30. * Novo Mix® 30 (30% бързодействащ инсулин aspart и 70% протаминизиран инсулин aspart) Използвани източници: 1. Velojic-Golubovic M., Mikic D., Pesic. M еt al. Biphasic insulin aspart 30: better glycemic control than with premixed human insulin 30 in obese patients with Type 2 diabetes. J Endocrinol Invest 2009, 32 (1), 23-27 www.jendocrinolinvest.it/jei/it 2. Shah S., Benroubi M., Borzi V. et al, on behalf of the IMPROVE™ Study Group Expert Panel. Safety and effectiveness of biphasic insulin aspart 30/70 (NovoMix® 30) when switching from human premix insulin in patients with type 2 diabetes: subgroup analysis from the 6-month IMPROVE™ observational study. International Journal of Clinical Practice 2009, 63 (4), 574-582 www.blackwellpublishing.com/ijcp_enhanced/default.asp