Нови данни потвърждават профила на безопасност на инсулин detemir01/10/2009
Дългодействащият инсулинов аналог detemir (Levemir®, Novo Nordisk) не е свързан с повишаване на честотата на ракови заболявания при лекуваните с него пациенти в сравнение с човешкия NPH инсулин, показват нови данни от клинични и експериментални проучвания, представени на тазгодишния конгрес на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD’2009) (1). Мета-анализ на базата с данни от 21 рандомизирани контролирани клинични проучвания, с участието на приблизително 9000 пациенти с диабет, е бил проведен с цел да се оцени профилът на безопасност на инсулин detemir в сравнение с NPH инсулин и дългодействащия инсулинов аналог glargine (2). Резултатите от него показват значимо по-ниска честота на рак при лекуваните с дългодействащия инсулинов аналог detemir отколкото при терапия с NPH инсулин – 0.36 събития на 100 години eкспозиция спрямо съответно 0.92 събития на 100 години експозиция (съотношение на вероятностите 2.53 в полза на detemir, р<0.05). При лекуваните с detemir (общо 3983 пациенти) са регистрирани 8 случая с неоплазии спрямо 13 случая при получавалите терапия с човешки инсулин (общо 2661 пациенти). Данните от сравнението между двата дългодействащи инсулинови аналози също посочват по-ниска честота на малигнени тумори при лекуваните с инсулин detemir отколкото с инсулин glargine – 0.87 събития на 100 години експозиция спрямо съответно 1.27 събития (p=ns). Инсулинът* се свързва с два различни рецептора: - с инсулиновия рецептор (IR), което определя неговата метаболитна активност (активирането на този рецептор води основно до усвояване на глюкозата) - IGF-1 рецептора (IGF-1R), което определя неговото митогенно действие (активирането води до пролиферация на клетките) In vitro изследвания с различни линии клетъчни култури, проведени с цел да се оцени молекулярната безопасност на инсулин detemir, показват, че той има сходна или дори по-ниска митогенност от човешкия инсулин*. Резултатите от сравнението посочват много сходен баланс на свързване на инсулин detemir с IR и IGF-1R с това на човешкия инсулин. „Новите експериментални и клинични данни потвърждават, че Levemir® има отличен профил на безопасност и не е свързан с каквото и да е увеличение на честотата на рак в сравнение с човешкия инсулин”, коментира проф. д-р David Russell-Jones от University of Surrey, Великобритания, представил новите данни по време на симпозиума „Диабетна терапия и рак”, провел се на 1 октомври по време на EASD’2009. Инсулин detemir има еквивалентни молекулярни показатели за безопасност (сходно съотношение митогенност/метаболитна активност) с човешкия инсулин, е заключението на този доклад. * Инсулинът се свързва много по-силно (около 500 пъти) с IR, отколкото с IGF-1R и ако този профил на свързване се промени неблагоприятно, е възможно да се повиши рискът за предизвикване на нежелана клетъчна пролиферация (3) Използвани източници: 1. Russell-Jones D. Insulin detemir: overview of safety profile. Diabetes therapy and cancer. European Association for the Study of Diabetes 45th Annual Meeting, Vienna, Austria, 1 October 2009 www.easd.org/easdwebfiles/annualmeeting/45thmeeting/diabetes_therapy_and_cancer.html 2. Dejgaard A. et al. No increased risk of malignancies in patients treated with insulin detemir – a meta-analysis. Diabetologia in press www.diabetologia-journal.org 3. Позицията на Ново Нордиск: Инсулиновите аналози на Ново Нордиск са с доказан профил на безопасност. Доктор Д, 2009 брой 2/лято http://mbd.protos.bg