Инсулин glargine не e свързан със специално по-висока честота на неоплазми при диабет тип 201/10/2009
Дългодействащият инсулинов аналог glargine (Lantus, Sanofi-Aventis) не води до специално по-висок риск за малигненост в сравнение с човешките NPH (Neutral protamine Hagedorn) инсулини за период на прилагане от около пет години, е показал анализ на резултатите от рандомизирано отворено проучване, публикувани в списание Diabetologia (1). В проучването са участвали 1017 пациенти, рандомизирани на двата вида инсулинови препарати. Първичната крайна цел на авторите е да проследят честотата на очните усложнения на диабета. Анализът на данните за честотата на неопластичните заболявания в двете групи е бил проведен по повод на повдигнатите въпроси за профила на безопасност на инсулин glargine в сравнение с човешките инсулини (повишена честота на карциноми/карциноми на гърдата при лекуваните с него пациенти)*. Над 70% от пациентите и в двете групи са получавали инсулин над 4 години. Общият брой на случаите с всички неоплазми (малигнени, бенигнени и неуточнени), възникнали по време на проучването, е бил сходен: 57 пациенти (11.1%) в групата на инсулин glargine спрямо 62 пациенти (12.3%) в групата на NPH инсулин или относителен риск за glargine 0.90. В допълнение, инсулин glargine е бил свързан с по-нисък относителен риск (RR 0.63) за малигнени неоплазми (уточнени като такива) - съответно 3.9% (20 пациенти) спрямо 6.2% (31 пациенти). Броят на случаите с тумори на гърдата също е бил сходен в двете групи: три (всичките малигнени) в групата на инсулин glargine спрямо пет (четири от тях малигнени) при лекуваните с NPH инсулин. В крайна сметка, при лекуваните с инсулин glargine са били регистрирани по-малко случаи с неоплазми общо (-9%, RR 0.9) и с малигнени неоплазми общо (-26%, RR 0.63). „Това е най-дългото (почти пет години) рандомизирано проучване, сравнило инсулин glargine с NPH инсулин при пациенти с диабет тип 2. Няма доказателство за каквато и да е било разлика в честотата на развитие на бенингнени или малигнени тумори при приложението на инсулин glargine и NPH инсулин”, пишат в заключение неговите автори. * Резултатите от проучване в Швеция (ретроспекивен анализ на регистър с данни) свързаха монотерапията с инсулин glarginе с 1.99 пъти по-висок относителен риск за рак на гърдата, в сравнение с други инсулини, но не и при прилагането на инсулин glargine в комбинация с други инсулини - 1.10 пъти (Diabetologia 2009;52:1745-1754). Ретроспекивен анализ на регистър с данни в Германия показа доза-зависимо повишаване на риска за неоплазми при лекуваните с инсулин glarginе в сравнение с други инсулини: при прилагане на 10 U/ден - увеличение с 9% (четири допълнителни случая на 1000 пациенти), докато при прилагане на 50 U/ден - увеличение с 31% (13 допълнителни случая на 1000 пациенти) или 1.31 пъти по-висока честотата с сравнение с 50 U/ден човешки инсулини ((Diabetologia 2009;52:1732-1744). За допълнителна информация: - Медицинска база Dанни Възможно е инсулин glargine да повишава риска за ракови заболявания. ДокторD 2009, бр.2/лято Възможна връзка между инсулин glargine и риск за раково заболяване. МD 2009, бр.5/август - www.diabetologia-journal.org/cancer.html Използван източник: 1. Rosenstock J., Fonseca V., McGill J. et al. Similar risk of malignancy with insulin glargine and neutral protamine Hagedorn (NPH) insulin in patients with type 2 diabetes: findings from a 5 year randomised, open-label study Diabetologia 2009; 52(9): 1971-1973 www.diabetologia-journal.org