Glibenclamide губи по точки01/10/2009
Лечението на пациенти с диабет тип 2 с glibenclamide е свързано с по-висок риск за обща и сърдечносъдова смърт в сравнение с gliclazide или glimepiride, показаха резултатите от ретроспективно обсервационно кохортно проучване в Украйна, публикувани в списание Diabetes Research and Clinical Practice (1). В изследването е участвала голяма популация пациенти, получавали терапия с glibenclamide (n=50341), glimepiride (n=2479) или gliclazide (n=11368). Резултатите показват по-ниска обща смъртност в кохортите на терапия с gliclazide и glimepiride, в сравнение с получавалите glibenclamide (съотношения на вероятностите – съответно 0.33, p<0.001 и 0.605, p<0.01). По отношение на риска за сърдечносъдовата смъртност, значимо намаление е било наблюдавано само в кохортата, лекувана с gliclazide, в сравнение с glibenclamide (0.29, p<0.001). През периода на проучването, рецептите с glibenclamide са намалели от 64.0% на 59.5%. Лечението с glibenclamide на пациенти с диабет тип 2 е свързано с по-голям риск за смъртност от всякаква причина в сравнение с gliclazide или glimepiride и за смъртност от сърдечносъдова причина в сравнение с gliclazide, е основинят извод на авторите. В ревизирания през тази година алгоритъм на ADA и EASD за гликемичен контрол при диабет тип 2 – сулфонилурейните препарати (с изключение на glibenclamide/glyburide) и базалният инсулин - са втора стъпка терапия след изчерпване на възможностите на началната терапия (интервенция за промяна в начина на живот и metformin), назначавана още при поставяне на диагнозата. Metformin (първа стъпка) и СУП (gliclazide, glipizide, glimepiride) или базалният инсулин (втора стъпка) представляват антидиабетни лекарствени средства от първи ред поради добре установената им ефективност, според ADA и EASD. Използван източник: 1. Khalangot M., Tronko M., Kravchenko V., Kovtun V. Glibenclamide-related excess in total and cardiovascular mortality risks: Data from large Ukrainian observational cohort study. Diabetes Res Clin Pract 2009 in-press