Fenofibrate може да намали ампутациите при пациентите с диабет тип 201/10/2009
Лечението с fenofibrate (Lipanthyl 200M и Lipanthyl SUPRA на Solvay) намалява риска за нетравматични ампутации при пациентите с диабет тип 2 с 36%, показаха резултатите от проучването FIELD*, публикувани в списание Lancet (1). Медикаментът редуцира риска за микроваскуларна болест при пациентите с диабет и поради това може да бъде използван за превенция на свързаните с нея усложнения, включително ампутациите на долни крайници, смятат авторите. В 5-годишното проучване FIELD са участвали 9795 пациенти с диабет тип 2, 4895 от които са получавали fenofibrate 200 mg/ден, а останалите са били на плацебо. При 115 души са били извършени ампутации с различен обем, като общата честота на проведените хирургични интервенции е била съответно 0.9% в групата на fenofibrate спрямо 1.4% при контролите (45 спрямо 70). Най-голяма е била разликата в полза на fenofibrate по отношение на честотата на частичните ампутации (под глезенната става) – съответно 0.6% и 1.1% (28 спрямо 52) и на частичните ампутации (под глезенната става) без придружаваща макровскуларна болест - съответно 0.4% и 0.7% (18 спрямо 34). Не е регистрирана значима разлика между двете групи в честотата на хирургичните интервенции над глезенната става (с голям обем) или на ампутациите с придружаваща макроваскуларна болест. Благоприятният ефект на fenofibrate върху риска за ампутации, дължащи се на микроваскуларна болест, е независим от неговите действия върху: дислипидемията (ниво на триглицериди =/>1.7 mmol/l и ниво на HDL-холестерол <1.03 mmol/l при мъжете и <1.29 mmol/l при жените), гликемичния контрол (ниво на А1с 7%) или приема на инхибитори на ренин-ангиотензиновата система. Броят на пациентите, които трябва да бъдат лекувани с fenofibrate, за да бъде предотвратена една ампутация е 197, но при тези с анамнеза за улцерация на стъпалото или с албуминурия – 25. Всеки 30 секунди в света се извършва една нетравматична ампутация на долен крайник, дължаща се съдовите усложнения на диабета. Един от 10 души с диабет е подложен на подобна хирургична интервенция през живота си. Дислипидемията при диабет тип 2 се характеризира с хипертриглицеридемия и ниско ниво на HDL-холестерол. Резултати от популационни проучвания сочат, че това е свързано с повишен сърдечносъдов риск, който е частично независим от стойностите на LDL-холестерола (LDL-C). Липидопонижаващите средства като fenofibrate (PPAR alpha агонисти) са терапия на първи избор при пациенти със значима хипертриглицеридемия - те понижават нивата на триглицеридите (TG) по-ефективно от статините, поради което са по-подходящи при много високи нива на TG и стойности на LDL-С от порядъка на прицелните. Въпреки това, благоприятните ефекти на Lipantyl върху микроваскуларните диабетни усложнения най-вероятно се дължат на допълнителни механизми. Резултатите от рандомизирано плацебо-контролирано проучване посочиха, че приложението на фенофибрат за период от 12 седмици води до подобрение на ендотелно-зависимата съдова дилатация, като понижава плазмените нива на маркерите за ендотелна дисфункция и възпаление (включително туморен некротичен фактор алфа, интерлевкин 6 и интерлевкин 1 бета). В друго изследване, приемът на фенофибрат бе свързан с намаление на кръвния вискозитет и подобряване на тъканната исхемия. Медикаментът може да има и директни антиангиогенни свойства поради понижаване на съдовия ендотелен растежен фактор. Fenofibrate активира също така AMP киназата в ендотелните клетки посредством независим от PPAR-алфа механизъм, като по този начин вероятно повишава синтеза на азотен окис и намалява апоптозата на ретиналните клетки. Лечението с него бе свързано в проучването FIELD с благоприятен ефект върху диабетната ретинопатия (намалена нужда от лазерна фотокоагулация)** (2). Диабетната невропатия играе ключова роля за повишаване на риска за ампутации. Невропротективният ефект на фенофибрат (наблюдаван при роденти) може да се дължи и на инхибиране на оксидативния стрес. Ключови послания: - Резултатите от проучването FIELD подкрепят приложението на фенофибрат, независимо от наличието на дислипидемия, за лечение на пациенти с диабет тип 2, които имат висок риск за ампутации поради микроваскуларни усложнения и голяма продължителност на диабета - Подобен подход може да доведе до намаляване на значителната заболеваемост и големите икономически разходи, свързани с ампутациите на долни крайници * FIELD - Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes ** Данни от проучването FIELD показаха по-рано, че fenofibrate намалява значимо при пациентите с диабет тип 2 нуждата от лазерна терапия поради: – ретинопатия с 31% (р=0.0002), като абсолютното понижение на риска е с 1.5% – макулопатия, която е най-честата причина за слепота, с 31% (р=0.002), абсолютна редукция на риска с 1% – пролиферативна ретинопатия с 30% (р=0.015), абсолютна редукция на риска с 0.7% Лечението с fenofibrate е довело и до значимо намаляване на общия брой на извършените лазерни фотокоагулации на ретиналните лезии с 37% (р=0.0003) и до забавяне на прогресията на диабетната ретинопатия с 79% (р=0.004). За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да прочетете 14 статии за медикамента, включително: Fenofibrate намалява сърдечносъдовия риск при дислипидемия и диабет тип 2. MD 2009, бр. 4/юни Fenofibrate намалява необходимостта от лазерна терапия при диабетна ретинопатия. MD 2008, бр. 4/юни Използвани източници 1. Rajamani K., Colman P., Li L. et al. Effect of fenofibrate on amputation events in people with type 2 diabetes mellitus (FIELD study): A prespecified analysis of a randomized controlled trial. Lancet 2009, 373: 1780-1788 www.thelancet.com 2. Keech A., Mitchell P., Summanen P. et al. FIELD study investigators. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:1687-1697