Една 50-годишна история01/10/2009
Началото… В екстракт от растението Galega officinalis (лечебен жаблек) e изолиран алкалоид, наречен galegine... Галегинът е предизвиквал хипогликемия при опитни животни, което е ограничило приложението му при хора. Неговите компоненти – synthalin A и B – се оказали ефикасни, но много токсични. Metformin (dimethylbiguanidine) е синтезиран през 1922 (химическата му структура е много сходна с тази на галегин), но е изследван клинично като перорално антидиабетно средство при хора цели 35 години по-късно от Sterne и Duval във Франция (1957-1959). Лекарството е наречено Glucophage („глюкоящен”). Много скоро не само във Франция, но и в другите европейски страни metformin се налага като антидиабетно средство поради своята ефективност особено при пациенти с новодиагностициран диабет тип 2 и затлъстяване. Други два бигванидина са спрени от по-нататъшна разработка и от приложение поради недостатъчна ефективност или повишен риск за лактатна ацидоза. През 60-те години на ХХ век се натрупват познания, че стратегията „започвай ниско, напредвай бавно” намалява гастроинтестиналните нежелани действия на metformin и поради това е начин за успешното достигане на оптималната му доза. През 80-те години механизмът на действие на медикамента е признат за антихипергликемичен вместо за хипогликемичен. Появяват се първите доказателства за фибринолитични и благопирятни съдови ефекти на metformin. В началото на 70-те години бъбречната недостатъчност е почти единственото противопоказание за прилагането на бигванидина. Днес новите антидиабетни средства трябва да доказват, че са не по-малко ефективни от „глюкоящния” metformin… Metformin: златен стандарт 1995: предварителни резултати от UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) посочват, че metformin превъзхожда сулфонилурейните препарати (СУП) в регулирането на теглото (за разлика от СУП не води до увеличаване на теглото) 1998: UKPDS докладва, че metformin, като монотерапия на първи избор след изчерпване на възможностите на диетата да осигури желаното ниво на гликемичен контрол при диабет тип 2, превъзхожда СУП или инсулин – предпазва пациентите с наднормено тегло или затлъстяване от всички свързани с диабета усложнения (-32%), намалява свързаната с диабета смъртност (-42%), общата смъртност (-36%) и честотата на миокардния инфаркт (-39%) 2001 Метформин е единственият антидиабетен медикамент, който получи разрешение от Европейската лекарствена агенция (EMEA) да посочва в показанията си за прилагане, че намалява диабетните усложнения при пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло – за първи път EMEA разреши включването на подобна информация в лекарствено упътване на антидиабетен препарат 2002 Mетформин значимо намалява прогресирането на нарушения глюкозен толеранс, който е преддиабетен стадий, в изявен диабет тип 2 (-31% в сравнение с плацебо), докладва проучването Diabetes Prevention Program (DPP) 2004 Предимствата на metformin пред СУП/инсулин при пациенти с диабет тип 2, преживяли перкутанна коронарна интервенция, бяха доказани в проучването Prevention of REStenosis with Tranilast and its Outcomes (PRESTO) - бигванидинът бе свързан със значимо намаляване на всички клинични събития с 28%, най-вече поради понижаване на смъртността с 61% и на честотата на миокардния инфаркт с 69% 2005 Metformin e средство на избор за първа линия терапия (указания на Международната диабетна федерация - IDF) 2006 Терапията с metformin трябва да бъде назначавана при пациенитте с диабет тип 2 успоредно с интервенцията за промяна в начина на живот още при поставяне на диагнозата (обединени указания на Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета – ADA/EASD) 2007 Само metformin може да се има предвид като лекарствена терапия при хора с нарушена глюкоза на гладно/нарушен глюкозен толеранс - НГГ/НГТ (преддиабетно състояние) 10 години след UKPDS: Ползите от постигането на ранен гликемичен контрол с метформин при пациентите с диабет тип 2 и наднормено тегло са дълготрайни – лекуваните с него пациенти продължават да имат по-ниска честота на: всички свързани с диабета усложнения (-21%), обща смъртност (-27%) и миокарден инфаркт (-33%) 2009 Интервенцията за промяна в начина на живот (намаляване на теглото и повишената физическа активност) и metformin е първа стъпка (начална терапия) на диабет тип 2, която се назначава още при поставяне на диагнозата (ревизия на обединените указания на ADA/EASD) Бъдещето... Има ли място метформин за лечение на нарушения или заболявания извън диабета като: поликистозен овариален синдром, свързани със затлъстяването неопластични заболявания, неалкохолна чернодробна стеатоза и неалкохолен стеатохепатит, HIV-свързан липодистрофичен синдром? Посочените състояния засега не са одобрени показания за приложението на този медикамент. Използвани източници: 1. Bailey C., Campell I., Chan C. et al. Metformin: The gold standard, 2007, Willey 2. Golay A. Metformin and obesity. International Journal of Obesity 2008, 32 (1): 61-72 www.nature.com/ijo