Бифазен инсулин aspart 30 може да подобри гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, лекувани преди това с базален инсулин01/10/2009
При пациенти с диабет тип 2, контролирани неадекватно до момента с базални инсулини, преминаването на бифазен инсулин aspart 30 (BIAsp 30) може да подобри значимо гликемичния контрол, показаха резултатите от подгрупов анализ на данните от обсервационното проучване IMPROVE™ (1). Другият положителен резултат е намалената честота на хипогликемични епизоди (общо, сериозни и леки), въпреки интензифицирането на инсулиновия режим. Една трета от пациентите са постигнали прицелно ниво на гликиран хемоглобин (HbA1c) <7% без хипогликемия. Не е наблюдавана значима промяна в теглото. В този подгрупов анализ на IMPROVE™ са участвали 748 пациенти с диабет тип 2, които са преминали от базални инсулини (NPH инсулини и дългодействащи инсулинови аналози) на лечение с BIAsp 30. Преди включването им в проучването, болните са поддържали неадекватен гликемичен контрол (HbA1c 9.1+/-1.6%). Лечението с BIAsp 30 (NovoMix® 30) за период от 26 седмици е довело до: - значимо намаляване на гликирания хемоглобин (HbA1c) с: -- 1.6% при лекуваните преди това с NPH инсулин (от 9.0% на 7.3%, р<0.0001) -- 1.8% при лекуваните преди това с базален инсулинов аналог (от 9.3% на 7.5%, р<0.0001) - значимо понижаване на кръвната глюкоза на гладно (КГГ:-2.35 mmol/l, р<0.0001) - значимо понижаване на постпрандиалната кръвна глюкоза (ППГ) след всички основни хранения (р<0.0001): закуска (-4.36 mmol/l), обяд (-3.59 mmol/l), вечеря (-3.44 mmol/l) - намалена честота на хипогликемични епизоди (сериозни: от 0.171 на 0.011; леки: от 9.70 на 5.89 епизода/пациент/година) Удовлетворението на пациентите от използваното лечение се е подобрило (от 12.2% преди началото на проучването до 59.7% в края на изследването). При 76% от случаите BIAsp 30 е инжектиран два пъти дневно. Промяната в инсулиновия режим е довела до леко увеличение на дозата (от 0.33 +/-0.21 U/kg преди изследването до 0.52 +/-0.26 U/kg в края на 26-ата седмица). Изводи за клиничната практика: - Независимо от прилагания до момента базален инсулин, интензифицирането на лечението с BIAsp 30, прилаган в повечето от случаите два пъти дневно, може да позволи на много пациенти с диабет тип 2 да постигнат препоръчваното прицелно ниво на HbA1c без това да води до увеличаване на хипогликемиите - BIAsp 30, който съдържа бързодействаща и базална компонента, е подходящ избор за интензифициране на инсулиновия режим при популация с диабет тип 2, поддържаща неадекватен гликемичен контрол с базален инсулин. Използван източник: 1. Gumprecht J., Benroubi M., Borzi V., et al, on behalf of the IMPROVE™ study group expert panel. Intensification to biphasic insulin aspart 30/70 (BIAsp 30, NovoMix® 30) can improve glycaemic control in patients treated with basal insulins: a subgroup analysis of the IMPROVE™ observational study. Int Clin Pract 2009, 63 (6): 966-972