ДОБЪР ДЕН01/07/2009

За възможна връзка между инсулин glargine и риска за ракови заболявания може да четете в рубрика Хипотеза. В статията сме се опитали да обобщим данните от четири проучвания, публикувани през юни на уеб страницата на списание Diabetologia.

Въпросът за профила на безопасност на инсулин glargine (Lantus) бе повдигнат в следствие на регистрирана по-висока от очакваната дозо-зависима честота на ракови заболявания при пациенти с диабет, получавали самостоятелно инсулин glargine в Германия в сравнение с терапията с други видове човешки инсулини или инсулинови аналози – един допълнителен случай на 100 лекувани пациенти с гларжин в сравнение със същата доза друг инсулин за период от 1.5 години.

Последвалият анализ на регистрите в още три европейски държави показа разнопосочни резултати. В Швеция, лечението с гларжин, прилаган самостоятелно, е било свързано с два пъти-голяма честота на рак на гърдата в сравнение с други инсулини. В Шотландия също е установена по-висока вероятност за рак на гърдата при лекуваните с гларжин, прилаган самостоятелно, но разликата е статистически недостоверна. Във Великобритания не е била намерена връзка между гларжин и по-висок риск за ракови заболявания.

Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) направи изявление през юни, че са необходими допълнителни проучвания и анализи на наличните бази данни, като нови резултати ще бъдат докладвани през септември на годишната среща на EASD във Виена.

Почти всички пациенти, получавали самостоятелно инсулин гларжин, са с диабет тип 2. Освен това, те са по-възрастни и с по-високо наднормено тегло. Поради това, на настоящия етап не може да се направи заключение дали регистрираният по-висок риск за ракови заболявания при монотерапия с гларжин се дължи на различните изходни характеристики на пациентите или на самото лечение.

EASD не препоръчва прилагането на гларжин да бъде преустановено въз основа на настоящите данни. Въпреки това, при пациенти с диабет тип 2, вместо монотерапия с гларжин, могат да се прилагат други базални инсулини или готови инсулинови смеси/предварително смесени инсулинови аналози.