Превенция на нощната хипогликемия при диабет тип 1 с terbutaline?01/06/2009

Приемът на ниска доза (2.5 mg) terbutaline вечер преди лягане може да предпазва от нощна хипогликемия пациентите с диабет тип 1 на интензифицирана инсулинова терапия, без да води до хипергликемия на следващата сутрин, показаха резултатите от пилотно проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Данните от проведено преди това изследване посочиха, че прилаган в доза 5 mg бета2-адренергичният рецепторен агонист (който често се използва като бързодействащ бронходилататор при пациенти с астма) намалява риска за нощна хипогликемия при пациенти с диабет тип 1, но води до високи нива на кръвната глюкоза на гладно на следващата сутрин.

Поради това, изследователите са провели рандомизирано двойно-сляпо, кръстосано проучване с участието на 15 пациенти (средна възраст 29 години; средно ниво на HgA1c 7.1%), които са получавали две различни дози на terbutaline (2.5 или 5.0 mg) или плацебо, прилагани три различни вечери в 10:00 ч.

Резултатите показват, че най-ниските стойности на плазмената глюкоза през нощта са били съответно 4.8, 5.5 и 6.8 mmol/l след приема на плацебо, 2.5 mg terbutaline и 5 mg terbutaline. Съответните нива на следващата сутрин в 7:00 са били 6.3, 7.0 и 10.0 mmo/l.

Тerbutaline изглежда ефективен за превенция на нощната хипогликемия при пациенти с диабет тип 1, поради което трябва да бъде изследван в по-големи рандомизирани клинични проучвания, е препоръката на тези изследователи.

Използван източник:

Cooperberg B., Breckenridge S., Arbelaez AM., Cryer P. Terbutaline and the prevention of nocturnal hypoglycemia in type 1 diabetes. Diabetes Care 2008;31:2271-2272 http://care.diabetesjournals.org