Exenatide намалява размера на миокардия инфаркт01/06/2009

Exenatide (Byetta, Eli Lilly) намалява реперфузионното увреждане при експериментален модел на остър миокарден инфаркт (ОМИ), показаха резулатите от проучване, проведено при прасета (1).

Кардиопротективните възможности на агониста на глюкагон-подобния пептид -1 (GLP-1), който е одобрен за лечение на диабет тип 2, ще бъде изследван в Дания и при пациенти с ОМИ, подложени на първична ангиопластика.

Подкожното инжектиране на малки дози еxenatide е довело до намаляване на размера на инфарктната зона с 40% в сравнение с плацебо (физиологичен разтвор), показват данните от проучването при свински модели на ОМИ, публикувани в Journal of American College of Cardiology. Тази разлика е впечатляваща, коментират авторите на редакционна статия в същия брой на списанието (2).

Byetta e синтетичен аналог на exentin-4, изолиран от слюнката на гигантската рептилия Heloderma suspectum (на снимката).

Нативният инкретин GLP-1 бе свързан положителен ефект върху реперфузионното увреждане на сърдечната тъкан при бозайници (намалява апоптозата и осигурява кардиопротекция при модели на остър МИ). Той има обаче много кратък полуживот (разгражда се след няколко минути). Exenatide е инкретинов миметик, който има полуживот около 60-90 минути.

Настоящото проучване е проведено при свински модели на инфаркт поради сходната им сърдечносъдова анатомия и физиология с човешката.

Exenatide или физиологичен разтвор са били инжектирани подкожно в началото на реперфузията (75 минути след лигиране на коронарните артерии) и са прилагани в продължение на два дни след това.

Размерът на инфаркта е бил намален с 53.6% при терапия с GLP-1 аганоста и с 32.7% при приложението на плацебо (р=0.03). Освен това, еxenatidе е бил свързан и със значимо подобрение на систолната и диастолната функция. Приложението на Byetta е повишило серумните нива на инсулина, но не е оказало влияние върху гликемията.

Тези данни показват, че инкретиновият миметик, прилаган в допълнение на останалата реперфузионна терапия, може да бъде ефективен за намаляване на размера на инфаркта, смятат авторите на изследването.

Използвани източници:

1. Timmers L., Henriques J., de Kleijn D. et al. Exenatide reduces infarct size and improves cardiac function in a porcine model of ischemia reperfusion injury. J Am Coll Cardiol 2009, 53 (6): 501-510 http://content.onlinejacc.org

2. Webb I., Williams R., Marber M. Lizard spit and reperfusion injury. J Am Coll Cardiol 2009; 53:511-513