Detemir е подходящ избор за начално инсулиново лечение при пациенти с диабет тип 201/06/2009
Започването на инсулиново лечение с detemir може да подобри гликемичния контрол, като тази стратегия е с добра поносимост, включително с нисък риск за хипогликемия и има благоприятен ефект върху теглото при пациенти с диабет тип 2, нелекувани до момента с инсулин и поддържали неадекватен гликемичен контрол с перорални антидиабетни средаства, показа подгрупов анализ на данните от проучването PREDICTIVE (1). PREDICTIVE* e международно, многоцентрово, обсервационно проспективно проучване на емпиричното приложение на инсулин detemir при пациенти с диабет тип 1 и тип 2 (T1DM/T2DM). Настоящият post hoc анализ е проведен с цел да се оцени профилът на ефективност и безопасност на инсулин detemir (Levemir® на Novo Nordisk), прилаган еднокрактно дневно в течение на 12 седмици при пациенти с T2DM, поддържали до момента неадекватен контрол с перорални антидиабетни средства. В изследването са участвали 1653 нелекувани преди това с инсулин пациенти с T2DM (възраст 60.8+/-10.9 години, BMI 29.8+/-4.8 kg/m2 и HbA1с 8.82+/-1.50%). Крайните показатели за оценка са включвали: честота на нежелани лекарствени реакции, включително хипогликемични събития (общо, значими и нощни), гликемични параметри и промени в теглото. Резултати След започването на инсулиновата терапия не е регистрирана значима промяна в честотата на нощните хипогликемични епизоди или на общите хипогликемични събития (p=0.4513), или сериозни лекарствени реакции в хода на 12-седмичната терапия. Нивото на HbA1с се е понижило със средно 1.25% (SD+/-1.25%; p<0.0001) като 30% от пациентите (n=383) са постиглали стойност на HbA1с <7% на 12-ата седмица от терапията. Нивото на кръвната глюкоза на гладно е било намалено със средно -3.62 mmol/l (SD+/-2.93; p<0.0001) и нейната вариабилност е била редуцирана с -0.48 mmol/l (SD+/-1.03; p<0.0001). При пациентите е регистрирана загуба на 0.5 kg телесно тегло (SD +/-3.3; p35 kg/m2). Ключови послания При пациенти с диабет тип 2 и субоптимален гликемичен контрол с перорални антидиабетни средства: - назначаването на базален инсулин е по-ефективно отколкото добавянето на трето антидиабетно средство - добавянето на базален инсулин към началната терапия с metformin намалява допълнително нивото на HbA1c с около 1.5% (например от 8.6 до 7.1%) - използването на дългодействащ инсулинов аналог като detemir или glargine води до по-ниска честота на нощна хипогликемия отколкото NPH инсулин, както и до по-малко увеличаване на теглото (инсулин levemir® се свързва с най-неутрален ефект върху теглото в сравнение с останалите базални инсулини) * Predictable Results and Experience in Diabetes through Intensification and Control to Target: An International Variability Evaluation Използван източник: 1. Meneghini L., Dornhorst A., Sreenan S. Once-daily insulin detemir in a cohort of insulin-naive patients with type 2 diabetes: a sub-analysis from the PREDICTIVE study. Cur Med Res Opin 2009, 25 (4): 1029-1035 www.ingentaconnect.com/content/libra/cmro