Telmisartan е по-ефективен от losartan за намаляване на протеинурията при пациенти с диабетна нефропатия01/12/2008

Telmisartan* намалява в значимо по-голяма степен протеинурията от losartan при хипертензивни пациенти с диабет тип 2 и изявена нефропатия, въпреки постиганото сходно понижаване на артериалното налягане, показаха резултатите от проучването AMADEO, представени през 2007 на годишните форуми на American Society of Hypertension и European Society of Hypertension и публикувани през 2008 в списание Kidney International (1, 2, 3).

При пациенти с диабет тип 2 и изявена диабетна нефропатия, понижаването на артериалното налягане (АН) и намаляването на протеинурията с над 30% на шестия месец от лечението водят до значимо забавяне на прогресирането на бъбречното увреждане към напреднал стадий на бъбречна недостатъчност и до редуциране на сърдечносъдовите инциденти, смята водещият изследовател проф. д-р George Bakris от University of Chicago, САЩ (1).

Протеинурията е не само показател за тежестта на диабетната нефропатия, но също така е и сърдечносъдов рисков фактор.

AMADEO е проспективно, едногодишно, рандомизирано, с паралелна група, двойно-сляпо, плацебо-контролирано мултицентърно проучване (124 клиники в 10 страни), в което са сравнени директно два ангиотензин-рецепторни блокера, приложени с форсирано титриране на дозите, при 860 пациенти с диабет тип 2, артериална хипертония (>130/80 mmHg) и изявена нефропатия (съотношение протеин:креатинин =/>700 в сутрешна урина).

Участниците са разделени в две паралелни групи в зависимост от прилаганото лечение: telmisartan – начална доза 40 mg, титрирана до 80 mg, или losartan – начална доза 50 mg, титрирана до 100 mg.

За постигане на контрол на артериалното налягане и в двете групи при нужда са прилагани други антихипертензивни средства, различни от ARB – hydrochlorothiazide (HCTZ) или блокер на калциевите канали.

Не е била установена значима разлика в контрола на артериалното налягане или в броя на нежеланите странични действия, възникнали в двете терапевтивни групи.

След една година (52 седмици), в групата на лечение с telmisartan е установено намаляване на 24-часовата уринна екскреция на протеин, оценена с помощта на понижаване на съотношението протеин:креатинин в пробата от сутрешна урина, с 29% в сравнение с 20% при получавалите losartan (p=0.0284).

Двете групи участници са били със сходна степен на протеинурия в началото на проучването.

AMADEO е едно от серията проучвания, които сравняват профилите на ефективност и безопасност на два различни ангиотензин рецепторни блокери при хипертензивни пациенти с диабетна нефропатия.

Двата ангиотензин-рецепторни блокера, сравнени в AMADEO, се различават – telmisartan има висока липофилност и дълъг полуживот, докато losartan – ниска липофилност и кратък полуживот.

Telmisartan е второ поколение ангиотензин II рецепторен блокер (ARB), който е с доказани допълнителни предимства, които надхвърлят ползите от намалението на стойностите на кръвното налягане.

Освен, че има отличен 24-часов антихипертензивен ефект с еднократен дневен прием, включително в последните 6 часа от денонощието, telmisartan повлиява благоприятно и придружаващите артериалната хипертония (АХ) метаболитни отклонения (подобрява инсулиновата чувствителност) и нарушенията на аортния еластицитет при пациенти с АХ и диабет.

Telmisartan се елиминира за около 24 часа, за разлика от 5-15 часа при други ARB. Неговата екскреция е предимно през небъбречни пътища.

Извод за клиничната практика

Telmisartan осигурява по-добра бъбречна защита от losartan при пациенти с диабет тип 2 и изявена нефропатия

* Micardis® (telmisartan) и MicardisPlus® (telmisartan+HCTZ) на Boehringer Ingelheim са регистрирани в България (www.bda.bg)

Telmisartan има по-добър профил на поносимост (намалена честота на ангиоедем и кашлица) при сходна ефективност с ACE инхибитора ramipril за намаляване на риска за сърдечносъдова смърт, миокарден инфаркт (МИ), инсулт и хоспитализации по повод на застойна сърдечна недостатъчност (СН) при пациенти с висок сърдечносъдов риск, включително със захарен диабет и крайна органна увреда. Резултатите от мащабното проучването ONTARGET (www.ontarget-telmisartan.com) e представено през април на 57-ия годишен конгрес на American College of Cardiology и публикувано в списание New England Journal of Medicine (4, 5, 6).

* Първични крайни резултати

** Първични крайни резултати в проучването HOPE

Telmisartan e единственият ARB, който освен, че понижава артериалното кръвно налягане, е доказал и сърдечносъдови протективни свойства при високорискови пациенти. Досега само АСЕ инхибиторът ramipril е показал подобни протективни качества, поради което се превърна в „златен стандарт“ при болни с висок сърдечносъдов риск. Комбинацията от двата медикамента води до повече нежелани странични действия (хипотензивни симптоми, синкопи, кашлица и нарушения в бъбречната функция), без да носи допълнителни ползи.

Използвани акроними проучвания:

AMADEO – telMisartan versus losArtan in hypertensive type 2 DiabEtic patients with Overt nephropathy

ONTARGET – ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial

Използвани източници:

1.Bakris G. et al. Comparative long term effects of two AT1 receptor blockers on proteinuria in patients with type-2 diabetes and overt nephropathy and hypertension: results of the AMADEO trial. Presented at the Annual Meeting of the American Society of Hypertension 2007

2.Burgess E. et al. Efficacy of telmisartan compared with losartan in reducing proteinuria in hypertensive type 2 diabetic patients with overt nephropathy. Presented at the Annual Meeting of the European Society of Hypertension 2007, Milan

3.Bakris G., Burgess E., Weir M. et al. Telmisartan is more effective than losartan in reducing proteinuria in patients with diabetic nephropathy. Kidney Int 2008 http://www.nature.com/ki/index.html

4.Results of the ONTARGET study comparing ramipril with telmisartan, and its combination in high-risk individuals without heart failure. Presented by Dr. Salim Yusuf at the SCAI-ACC i2 Summit/American College of Cardiology Annual Scientific Session, Chicago, IL, March/April 2008

5.Yusuf S., Teo K., Pogue J. et al. for the ONTARGET investigators. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 2008: 358: 1547-1559 http://www.nejm.org

6.Траянов И. Telmisartan може да предотврати всяко пето сърдечносъдово усложнение при широк спектър от пациенти с висок риск. MD 2008, бр.4/юни: 53-55 http://mbd.protos.bg