По-агресивен контрол на артериалната хипертония при пациентите с диабет01/12/2008

Американското дружество по хипертония (ASH)* ревизира указанията си за лечение на артериалната хипертония при пациенти с диабет, като актуализираният документ бе публикуван през септември в Journal of Clinical Hypertension (1).

При случаите с артериална хипертония трябва рано да се започва медикаментозна терапия, която блокира ренин-ангиотензиновата система (ACE инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери) с цел да се постигне и поддържа ниво на артериално налягане (АН)<130/80 mmHg.

Дозите на антихипертензивните средства трябва да бъдат титрирани в рамките на две-три седмици, а не на четири-осем седмици, както се препоръчваше по-рано.

При пациенти, които имат стойности на АН, надвишаващи препоръчваните прицелни нива с 20/10 mmHg, да се назначава антихипертензивна терапия с два медикамента, като към блокерите на РААС се препоръчва се добавят блокери на калциевите канали или тиазиден тип диуретици.

Случаите, при които не може да се постигне желаният контрол на АН, трябва да бъдат консултирани със специалист-кардиолог.

Тиазидният диуретик да се замени с бримков при случаи със скорост на гломерулна филтрация <50 ml/min.

Въпреки че прицелните стойности на АН остават непроменени при популацията с диабет (<130/80 mmHg), трябва да се прави оценка на индивидуалните рискови фактори и в зависимост от това да се назначава по-агресивно лечение.

Артериалната хипертония е водещ рисков фактор за сърдечносъдово и бъбречно заболяване. Постигането и поддържането на прицелните стойности на АН показа в редица ретроспективни клинични проучвания, че намалява риска за инсулт и свързаната с него смъртност. Антихипертензивната терапия е интегрална част от мерките за намаляване на сърдечносъдовия риск.

Над 75% възрастните хора с диабет страдат от АХ, като пациентите с диабет и АХ имат седем пъти по-висок риск за смърт. Текущият контрол на АН е от голямо значение за намаляване на честотата на сърдечносъдовите инциденти.

При пациентите с диабет и АХ трябва да провежда ранно изследване за установяване на протеинурия и да се вземат мерки за нейното намаляване (да се назначи терапия с блокери на РААС).

Контролът на АХ включва интервенция за промяна в стила на живот и ограничаване на вноса на натрий до 2.4 g/ден.

*American Society of Hypertension (ASH) http://www.ash-us.org

Използван източник:

1.Bakris G., Sowers J., on behalf of the American Society of Hypertension Writing Group. ASH Position Paper: Treatment of hypertension in patients with diabetes-an update. J Clin Hypertens 2008, 10 (9):707-713 http://www3.interscience.wiley.com/journal/118499103/home