Metformin намалява най-изразено сърдечносъдовия риск от всяко друго антидиабетно средство01/12/2008

Metformin редуцира значимо сърдечносъдовата смъртност с 26% в сравнение с други перорални антидиабетни средства (ПАДС) или с плацебо, показват резултатите от мета-анализ на 40 селектирани контролирани проучвания, публикувани през октомври в Archives of Internal Medicine (1).

Бигванидът е бил свързан и с несигнификантно понижаване на сърдечносъдовата заболеваемост и общата смъртност.

Обратно, данните са показали, че rosiglitazone вероятно повишава риска за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност (съотношение на вероятностите, HR 1.68), но разликите по отношение на тези крайни резултати в сравнение с останалите ПАДС или с плацебо не са били статистически достоверни.

„Нашият мета-анализ показва, че … metformin изглежда умерено протективен срещу сърдечносъдови ефекти, а rosiglitazone може би е увреждащ, но данните не позволяват да се направят окончателни изводи“, коментират авторите

В мета-анализа са включени проучвания, в които са сравнявани втора генерация сулфонилурейни препарати, метформин, тиазолидиндиони и меглиниди, но само две от изследванията са проспективни по отношение на сърдечносъдовите крайни резултати.

Използван източник:

1.Selvin E., Bolen S., Hsin-Chieh Y. et al. Cardiovascular outcomes in trials of oral diabetes medications: A systematic review. Arch Intern Med. 2008; 168:2070-2080 http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/full/168/19/2070