Инсулин Viaject води до значимо намаление на хипогликемичните епизоди01/12/2008

Резултатите от две фаза 3 клинични проучвания, докладвани на 44-годишната среща на EASD в Рим, показаха че бързодействащият инсулин Viaject на фирма Biodel има сравним профил на ефективност и безопасност с бързодействащия човешки инсулин Humulin R –(RHI) за лечение на пациенти с диабет тип 1 и тип 2.

Шестмесечното сравнение е показало, че Viaject понижава в сходна степен с RHI нивото на хемоглобин А1с.

Viaject е рекомбинантен (ултра-бърз) човешки инсулин, които е дизайниран да има по-бързо начало на действие от наличните в момента бързодействащи инсулинови аналози.

Данните от фаза 1-2 клинични проучвания показаха, че той имитира по-добре първата фаза на инсулинова секреция (Фиг.1), което се свързва с някои предимства.

Предимствата на VIAject (www.biodel.com/pipeline/viaject.htm) са:

– По-добър профил на безопасност в сравнение с настоящите болусни (прандиални) инсулини

– По-точно наподобяване на физиологичната първа фаза на инсулинова секреция при недиабетиците, възможност за намаляване на риска за хипогликемия

– Нужда от по-ниска доза за адекватно покритие на нуждите от прандиален инсулин в сравнение с бързодействащите инсулини/инсулинови аналози, което освен намален риск за хипогликемия може да предпазва и от наддаването на тегло

VIAject има по-бързо начало на действие и достига по-бързо максимална метаболитна активност от бързодействащия инсулинов аналог lispro, показаха резултатите от проучване, публикувани в Diabetologia (Steiner и сътр.).

Изследването е проведено с цел да сравни фармакодинамичните и фаркакокинетичните свойства на VIAject с човешки бързодействащ инсулин и бързодействащ инсулинов аналог lispro.

Извършени са били пет еугликемични кламп теста (Biostator с прицелно ниво на кръвната глюкоза 5 mmol/l) при здрави доброволци, получили на кръстосан принцип през три последователни дни до една подкожна инжекция (12 U) в областта на корема от всеки един от трите инсулина. През останалите два дни от проучването са били прилагани по-ниски дози от ултра-бързодействащия инсулин (съответно 6 и 3 U).

VIAject достига ранна полумаксимална активност след 33+/-17 минути в сравнение с 51+/-13 мин при lispro и 66+/-15 мин при човешкия бързодействащ инсулин (р<0.05 за трите сравнения) и има максимална активност след 136+/-56 мин спрямо съответно 152+/-30 и 193+/-57 (р<0.05 за трите сравнения).

Ултра-бързодействащият инсулин и бързодействащият инсулинов аналог lispro имат значимо по-висока метаболитната активност през първите два часа след тяхното инжектиране в сравнение с човешкия бързодействащ инсулин (р<0.05).

Отговорът при прилагането на VIAject е дозо-зависим.