Glimepiride/metformin e по-ефективна комбинация отколкото glibenclamide/metformin01/12/2008

Комбинирането на metformin с glimepiride при пациенти с диабет тип 2 постига по-добър контрол на кръвната глюкоза при по-малка честота на хипогликемични епизоди отколкото прилагането на metformin с glibenclamide, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Diabetes an its Complications (1).

В двойно-сляпото, мултицентрово клинично проучване са участвали 152 пациенти с лошоконтролиран диабет тип 2, които са били рандомизирани да получават glimepiride /metformin (76 души) или glibenclamide/metformin (76 души).

Дозата е била увеличавана до максимално допустима с цел да бъдат постигнати прицелни гликемични нива като кръвна глюкоза на гладно </=7.2 mmol/l, пострандиална кръвна глюкоза <10.0 mmol/l, хемоглобин A1с /=1%. Резултатите са били проследени за период от 12 месеца.

В групата на glimepiride/metformin са били регистрирани значимо по-ниски стойности на A1с (р=0.025), като повече пациенти са достигнали прицелни нива на А1с <7% (44.6% спрямо съответно 26.8%, р<0.05) за една година лечение. Въпреки това, при лекуваните с glibenclamide/metformin са възникнали повече хипогликемични епизоди (28.9% спрямо 17.1%, р<0.047).

Използван източник:

1.Gonzбlez-Ortiz M., Guerrero-Romero J., Violante-Ortiz R. et al. Efficacy of glimepiride/metformin combination versus glibenclamide/metformin in patients with uncontrolled type 2 diabetes mellitus. J. Diabetes Complications. 2008 http://www.elsevier.com/locate/jdiacomp