Базираният на amlodipine антихипертензивен режим осигурява по-добра сърдечносъдова защита при пациентите с диабет тип 201/12/2008

Базираното на amlodipine лечение на артериалната хипертония намалява значимо честотата на сърдечносъдови инциденти и реваскуларизационни процедури при пациенти с диабет тип 2 с 14%, като резултатът е сравним с този, постигнат в общата изследвана популация (редукция с 16%), показа подгрупов анализ на резултатите от ASCOT-понижаващ артериалното налягане клон (1).

В проучването ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Blood Pressure Lowering Arm) бяха сравнени ефектите на два антихипертензивни лечебни стратегии за превенция на коронарната болест на сърцето и останалите сърдечносъдови инциденти, като проведеният анализ е въз основа на данните при голяма подгрупа пациенти с диабет тип 2, хипертония и поне още два допълнителни сърдечносъдови рискови фактори (5137 души).

Пациентите с диабет, подобно на всички участници в ASCOT-BPLA, са били рандомизирани да получават антихипертензивно лечение с amlodipine и добавяне на perindopril при нужда (amlodipine-базиран режим) или atenolol с добавяне на тиазиден диуретик при нужда (atenolol-базиран режим). Терапията е била титрирана с цел да се постигне ниво на артериално налягане под 130/80 mmHg.

Понижаващият артериалното налягане клон на сравнителното изследване бе преустановен предсрочно поради установените значими ползи от amlodipine-базирания режим за намаляване на смъртността и честотата на инсулта.

При пациентите с диабет тип 2, amlodipine-базираното лечение е довело до намалена честота на композитния краен резултат (сърдечносъдови инциденти и процедури) в сравнение с atenolol-базирания режим (съотношение на вероятностите, HR 0.86, p=0.026).

Честотата на фаталните и нефаталните инсулти е била понижена с 25% (р=0.017), периферната съдова болест с 48% (р=0.004) и некоронарните реваскуларизационни процедури с 57% (р<0.001).

Честотата на първичния композитен краен показател (коронарна болест на сърцето и нефатален миокарден инфаркт) е била намалена незначимо с 8% (HR 0.92).

Антихипертензивната терапия, базирана на режим с блокер на калциевите канали amlodipine и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим perindopril, предлага значими предимства в сравнение с „традиционния“ режим, базиран на бета-блокер (atenolol) и тиазиден диуретик (bendroflumethiazide) за намаляване на сърдечносъдовата и общата смъртност, показаха резултатите от проучването ASCOT-BPLA (2). Режимът amlodipine/perindopril бе свързан също така със сигнификантно по-ниска честота на сърдечносъдови инциденти и инсулт.

Използвани източници:

1.Ostergren J., Poulter N., Sever P. et al. for the ASCOT investigators. The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial: blood pressure-lowering limb: effects in patients with type II diabetes. J Hypertens. 2008 Nov; 26(11):2103-2111 http://www.jhypertension.com

2.Sever P., Dahlof B., Poulter N., Wedel H. The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial: Morbidity-mortality outcomes in the blood pressure lowering arm of the trial (ASCOT-BPLA). American College of Cardiology Annual Scientific Session 2005, March 6-9, Orlando, Florida http://www.medscape.com/viewarticle/501389