България e последна в Европа по качество на диабетни грижи01/12/2008

Реалността: висока смъртност от свързани с диабета сърдечносъдови заболявания, висока честота на бъбречна недостатъчност, висока честота на ампутации, висок дял на пациенти с ниво на хемоглобин А1с над 7%, висока честота на хоспитализации и повторни хоспитализации…

С други думи – в България имаме голяма недиагностицирана или лошо лекувана популация с диабет в първичната здравна мрежа и ниско качество на болнични услуги, което води до „пинг-понг“ ефект – пациентите се прехвърлят от лекар на лекар в доболничната помощ и от една болница в друга болница, без да бъдат задоволени техните здравни нужди.

Препоръките: повече прозрачност на информацията за институциите, предлагащи лечение на пациентите с диабет; повече квалифицирани специалисти за грижи за стъпалото (подиатри) с цел превенция на свързаните усложнения и ампутациите; повече тренирани диабетни сестри и диетолози, които да се занимават с обучение на пациентите за подобряване на метаболитния контрол; осигуряване на по-добър достъп до скрининг при общопрактикуващи лекари за ранно диагностициране на диабета; разработване и въвеждане на превантивни програми…

Нашата страна няма Национален диабетен регистър, липсва информация за качеството на специализираните грижи в болниците и клиниките, пациентските организации не участват във взимането на решения как да се изразходват средствата за лечение на диабета, няма прозрачност. У нас има висока честота на затлъстяване и тютюнопушене, води се заседанал начин на живот, липсват програми за физическа активност в училищата. Зле сме с профилактиката…

Подреждаме се на последно, 29-то, място по качество на диабетни грижи, според данните от първия доклад за пан-европейско изчисляване на Euro Consumer Diabetes Index (ECDI) 2008, публикувани през септември тази година (1). В това отношение, сме най-лошо представилата се държава от цяла Европа (класирането ни е показано на графиката).

„България страда от сериозни проблеми, свързани със стила на живот (затлъстяване, употреба на алкохол и тютюнопушене), което означава, че повишаването на усилията за превенция трябва да се превърне във водещ приоритет. За подобряване на крайните резултати, пациентите трябва да получават повече информация от здравните професионалисти. Необходимо е също така да бъде осигурена възможност за редовни измервания на нивата на кръвната глюкоза и холестерола“.

Euro Consumer Diabetes Index се изчислява въз основа на 26 показателя, отразяващи качеството на здравните системи от гледна точка на пациентите, групирани в пет насоки: достъп до информация, права на пациентите и свобода на избор; достъпност на здравните грижи; превенция на заболяванията; качество на процедурите; краен изход, като максималният брой точки е 1000.

Данните показват, че в челната четворка по качество на диабетните грижи и лечение от общо 28 държави са: Дания (837 точки), Великобритания (836), Франция (814) и Холандия (813), а с най-лоши показатели са – Румъния (521), Португалия (513), Кипър (508) и България (470 точки!).

Лидер в Европа по качество на диабетните грижи и лечение е Дания. Великобритания има най-здрави традиции да квалифицира диабетни сестри и да прилага мултидисциплинарен подход, поради което постига най-добри крайни резултати при най-разумно изразходване на средства (показана е като пример за подражание!). Франция е първенец в областта на превенцията, Холандия – в областта на модерните технологии.

По отношение на качеството на кардиологичната помощ – нашата страна е на предпоследно място в Европа, показа Euro Consumer Heart Index 2008 (допълнителна информация за Euro CHI публикувахме в списание Кардио D, бр.2, 2008). Лидерите в това отношение са: Люксембург Франция, Норвегия и Швейцария. След нас на опашката е Румъния.

Високите здравни разходи на глава от населението, ниската честота на затлъстяване и редовната физическа активност са основни фактори за добро сърдечно здраве. От друга страна, неадекватната терапия, недостатъчното приложение на някои ключови медикаменти като статини и clopidogrel и неспазването на приетите стандарти за лечение са свързани с повишена честота на сърдечносъдови заболявания и смъртност, са изводите на авторите на сравнителния доклад за качество на кардиологичната помощ в европейските държави.

Използван източник:

1.Health Consumer Powerhouse. Euro Consumer Diabetes Index 200

http://www.healthpowerhouse.com/files/edi-2008/2008-euro-diabetes-index-report.pdf

http://www.healthpowerhouse.com/files/edi-2008/2008-edci-report-graphics.ppt

http://www.healthpowerhouse.com/files/edi-2008/pr-bulgaria-2008-diabetes-index.pdf