Лечението с metformin намалява риска за смърт01/10/2008

Лечението на пациенти с диабет тип 2 с metformin, прилаган самостоятелно или в комбинация с други перорални антидиабетни средства, е свързано с 23% по-нисък риск за смърт от всякаква причина в сравнение с несъдържащи този медикамент режими, показаха резултатите от обсервационно кохортно проучване (1).

Средният период на проследяване при лекуваните с metformin е бил 62+/-17 месеци и при неполучавалите този медикамент – 61+/-18 месеца. Смъртността е достигнала 22% в групата на metformin и 25.3% при останалите участници.

Терапията с metformin е била свързана с по-добра преживяемост при проведения мултивариантен анализ (адаптирано съотношение на вероятностите за смърт от всякаква причина, HR= 0.77, P<0.01).

В групата на терапия с инсулин е била установена намалена преживямеост, но подгрупов анализ на данните при пациенти, получавали инсулин в комбинация с metformin, е показал по-ниска смъртност от всякаква причина с 38% (адаптирано HR 0.62, P<0.04).

Използван източник:

1. Gosmanova E., Canada R., Mangold T. et al. Effect of metformin-containing antidiabetic regimens on all-cause mortality in veterans with type 2 diabetes mellitus. Am J Med Sci 2008 Sep;336(3):241-7 http://www.amjmedsci.com