Клинични предиктори за прогресиране на диабет тип 201/10/2008

По-младата възраст и по-голямото наддаване на тегло са най-силните предиктори за прогресиране на диабет тип 2, дефинирано като ниво на хемоглобин А1с=/>7% и необходимост от назначаване на терапия с антидиабетни средства, показаха резултатите от едногодишно проследяване на новодиагностицирани и нелекувани медикаментозно пациенти.

Подобна група, поради тенденцията за влошаване на гликемичния контрол, трябва да бъде обект на по-агресивна терапевтична стратегия, смятат авторите на проучването, резултатите от което бяха публикувани в Diabetes Care (1).

Изследователите са наблюдавали за период от една година 705 новодиагностицирани пациенти с диабет тип 2, от които – при 200 души заболяването е прогресирало по-бързо.

Мултивариантните анализи са показали, че изходното ниво на А1с (р<0.0001), по-младата възраст (р=0.04) и наддаването на тегло (р=0.03) са самостоятелни предиктори за влошаване на гликемичния контрол и необходимост от по-ранно назначаване на медикаментозна терапия, след изключване на влиянието на расата, пола и изходните нива на HDL-холестерола.

Използван източник:

1. Pani L., MD, Nathan D., Grant R. Clinical predictors of disease progression and medication initiation in untreated patients with type 2 diabetes and A1c less than 7%. Diabetes Care 2008, 31: 386-390 http://care.diabetesjournals.org