Бременните жени с диабет имат по-ниски нива на серумен алфа-фетопротеин01/10/2008

Бременните жени и с двата типа диабет имат значимо по-ниски стойности на алфа-фетопротеин (AFP), използван като серумен скрининг през втория триместър за оценка на риска за вродени малформации на плода, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в American Journal of Obstetrics and Gynecology (1).

Понижените нива на AFP през втория триместър се свързват с по-висок риск за синдром на Dawn, докато повишените стойности – с дефекти на нервната тръба (спина бифида).

Понастоящем, при бременните жени с диабет тип 1 се прилага стандартен 20% коригиращ фактор за изравняване на стойностите с недиабетичките, но няма общо съгласие дали е необходимо допълнително коригиране в зависимост от теглото на майката или при наличието на диабет тип 2.

За да отговорят на тези въпроси, изследователите са провели случай-контрола проучване при жени, при които е извършен серумен скрининг за AFP през втория триместър на бременността. В него са участвали 77 пациентки с диабет тип 1; 75 – с диабет тип 2 и 304 здрави контроли.

При бременните жени с диабет са били установени значимо по-ниски стойности на AFP в сравнение с контролите – съответни средни коефициенти 1.06 спрямо 0.85 при диабет тип 1 и 0.70 при диабет тип 2 (р<0.0001).

След изключване на влиянието на теглото, стойностите в двете диабетни групи са били сходни (0.92), но са останали значимо по-ниски в сравнение с контролите (1.01, р=0.009).

При бременните жени с диабет трябва да се използва 10% коригиращ фактор за отстраняване на разликите с недиабетните стойности на AFP, тъй като 20% коригиращ фактор води до свръхкорекция.

Понижаването на коригиращия фактор до 10% ще подобри при бременните жени с диабет позитивната предиктивна стойност на серумния скрининг за дефекти на нервната тръба и ще минимализира фалшиво негативните резултати за синдром на Dawn, смятат авторите. Те препоръчват да се проведе по-голямо кохортно проучване, което да потвърди тези резултати.

Използван източник:

1. Thornburg L., Knight K., Peterson C. et al Maternal serum alpha-fetoprotein values in type 1 and type 2 diabetic patients. Am J Obstet Gynecol 2008, 199: 135.е1-135.е5 http://www.ajog.org