Рутинното самонаблюдение на кръвната глюкоза от пациенти с диабет тип 2, които не са лекувани с инсулин, не води до подобряване на гликемичния контрол01/07/2008

При пациенти с диабет тип 2, които не прилагат инсулинова терапия, рутинното самонаблюдение на стойностите на кръвната глюкоза (с или без допълнително обучение за самостоятелно интерпретиране на резултатите) не носи клинично значими ползи и може да има негативно отражение върху качеството на живот при тези болни, показаха изненадващо резултатите от две проспективни рандомизирани проучвания, публикувани в British Mediacal Journal.

Авторите на първото проучване – DiGEM (Diabetes Glycaemic Education and Monitoring), са провели анализ на икономическата ефективност на самомониторирането на кръвната глюкоза с помощта на персонален глюкомер (1). За целта, са били сравнени данните при кохорта от 453 пациенти с диабет тип 2, поддържали гликемичен контрол (нива на А1с >6.1%) с диета и перорални антихипергликемични средства.

Част от участниците (152 души) са били на стандартизирани обичайни грижи в първичната здравна мрежа.

Останалата част e била разделена допълнително в две подгрупи: едната от тях (150 души) на по-малко интензивно самонаблюдение на стойностите на кръвната глюкоза и съветване да се обръща към лекуващите лекари за интерпретиране на резултатите, а другата (151 души) – на по-интензивно самонаблюдение (самоконтрол) на кръвната глюкоза. Участниците във втората подгрупа са самоизмервали три пъти дневно кръвната си глюкоза в два дни от седмицата и са били обучени как сами да използват получените резултати за адаптиране на диетата и физическата активност и по-стриктно спазване на предписаната медикаментозна терапия.

В края на първата година не са били установени значими разлики в нивата на А1с между различните групи.

Въпросникът за оценка на свързаното със здравето качество на живот (EuroQol EQ-5D) е показал значимо повишаване на тревожността и депресията при пациентите в групата на по-интензивно самомониториране на кръвната глюкоза в края на първата година в сравнение с началото на проследяването.

Не е била установена сигнификантна разлика в реимбурсираните пари за противодиабетни лекарства или медицински услуги.

Стандартните грижи за пациент на година в групата на стандартни грижи в първичната здравна мрежа са стрували 113 евро. Цената в другите две групи е била съответно 230 и 220 евро/пациент/ година.

Във второто проучване – ESMON (Efficacy of Self Monitoring), са били сравнени резултатите след 12 месеца при 184 пациенти с новодиагностициран диабет тип 2, които са били разделени в две подгрупи – самонаблюдение на кръвната глюкоза (четирикратни самоизмервания на нивата на гладно и постпрандиално на седмица) и липса на самонаблюдение (2).

При всички участници е било проведено начално обучение (сходна програма) и са били извършвани контролни прегледи на три месеца.

При пациентите, попаднали в групата на самомониториране на кръвната глюкоза, е било проведено допълнително обучение за провеждане на самоизмервания с глюкомер (правилна техника за употреба на апарата) и умения за самостоятелно интепретиране на резултатите.

Отново не са били установени значими разлики между двете подгрупи в края на първата година по отношение на нивата на А1с (еднаква средна стойност на 12-ия месец – 6.9%, р=0.69), честотата на хипогликемичните епизоди и промените в индекса на телесната маса.

Не е имало разлика и в прилаганите перорални противодиабетни средства.

Повече пациенти в подгрупата на самомониториране на кръвната глюкоза са съобщили за депресивни симптоми (по-висок скор на индекса за депресия с 6%, р=0.01).

Самонаблюдението на стойностите на кръвната глюкоза при пациентите с новодиагностициран диабет тип 2 не води до подобряване на техния гликемичен контрол, но може да има неблагоприятно психологично отражение, е основният извод на тези изследователи.

Използвани източници:

1. Simon J., Gray A., Clarke P. et al, on behalf of the Diabetes Glycaemic Education and Monitoring Trial Group. Cost effectiveness of self monitoring of blood glucose in patients with non-insulin treated type 2 diabetes: economic evaluation of data from the DiGEM trial http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39526.674873.BE

2. O’Kane M., Bunting B., Copeland M., on behalf of the ESMON study group. Efficacy of self monitoring of blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): randomised controlled trial. BMJ 2008 http://www.bmj.com/cgi/reprint_abr/336/7654/1174.pdf