Levemir® веднъж дневно има сходен на инсулин glargine 24-часов ефект при пациенти с диабет тип 201/07/2008

Базалният инсулин detemir (Levemir®), прилаган веднъж дневно, при пациенти с диабет тип 2 води до сходен гликемичен отговор с базален инсулин glargine (Lantus®) за период от 24 часа, показаха резултатите от директно сравнение на профила на действие на двата дългодействащи инсулинови аналози. Данните от него бяха представени на 68-ите научни сесии на Американската диабетна асоциация през юни в Сан Франциско.

Целта на това рандомизирано, двойно-сляпо, кръстосано изследване е да сравни директно 24-часовия гликемичен отговор към всеки един от двата инсулина след еднократното им инжектиране с помощта на система за постоянно мониториране на глюкозата през цялото денонощие.

В него са участвали 35 пациенти с диабет тип 2, при които до момента не е бил прилаган базален инсулин. Те са били рандомизирани в две групи: в едната от тях е бил използван detemir, инжектиран еднократно в 20.00 ч., в течение на една седмица, а в другата – glargine по същата схема, за постигане на steady state ниво (равновесно състояние) на концентрациите на инсулина в организма.

На следващата седмица пациентите от всяка една група са преминали на алтернативния инсулинов препарат.

Дозите на двата инсулина са били титрирани с цел да се постигнат целеви стойности на кръвната глюкоза в определен предварително базален период (от 24 ч. през нощта до 6 ч. на следващата сутрин). Не е било разрешено да се консумира храна в периода от 18 ч. до около 7 ч. на следващия ден с цел да се постигнат точни резултати от отчитането на базалните стойности на кръвната глюкоза.

След постигането на прицелните базални нива на кръвната глюкоза, е бил проведен 24-часов запис с помощта на постоянна система за мониториране на кръвната глюкоза. Двата набора от единични проби са били тествани за равенство на средните стойности с помощта на сдвоен t-тест.

Резултатите от сравнението са показали, че двата базални инсулина са ефективни за 24-часов период при сходни средни единици. Те отхвърлят досегашното предположение, че detemir трябва да се прилага в по-голяма доза отколкото glargine, за да постигне сходна 24-часова ефективност.

Използван източник:

1. King A., Armstrong D. A randomized, crossover, double-blind comparison of insulin detemir and insulin glargine daily blood glucose profiles in subjects with type 2 diabetes. Presented at the American Diabetes Association meeting, June 2008, Poster 436