Благоприятни ефекти на fenofibrate при пациенти с диабет тип 2 и смесена дислипидемия01/07/2008

Комбинираното прилагане на simvastatin и fenofibrate* постига по-добър контрол на смесената дислипидемия при диабет тип 2, отколкото монотерапията с всяко едно от двете липодопонижаващи средства, показаха резултатите от проучването DIACOR, публикувани в American Journal of Cardiology (1).

В DIACOR (Diabetes and Combined Lipid Therapy Regimen Study) са участвали 498 пациенти с диабет тип 2, но без изявена коронарна болест на сърцето. Комбинираната терапия е довела до значимо по-голямо понижаване на VLDL, отколкото монотерапията с всеки един от двата медикамента.

Монотерапията с fenofibrate и комбинираната терапия са били асоциирани с намаляване на броя на малките и плътни LDL (фенотип В на LDL-холестерола), които са по-атерогенни.

При пациентите с по-високи нива на триглицеридите, монотерапията с fenofibrate и комбинираната терапия са довели до по-голяма редукция на фракцията на малките и плътни LDL, на плътните VLDL и до повишаване на HDL3.

Simvastatin e бил свързан с по-изразен понижаващ IDL ефект отколкото fenofibratе.

При всички пациенти с диабет трябва да се започва начална терапия със статин (това е предпочитаната стратегия) с цел да се постигне прицелното ниво на LDL-холестерола<2.6 mmol/l, коментират авторите. След това, вниманието трябва да се фокусира върху нивата на триглицеридите и HDL-холестерола, като за целта може да се прилага допълнителна терапия с fenofibrate.

Fenofibrate e първият липидопонижаващ (липидомодифициращ) медикамент с доказан ефект върху микроваскуларните усложнения на диабета.

Нови данни от проучването FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) (2) показаха, че този PPAR-alpha агонист намалява значимо нуждата от лазер терапия поради:

– ретинопатия при пациенти с диабет тип 2 с 31% (р=0.0002), като абсолютната редукция на риска е с 1.5%.

– макулопатия, която е най-честата причина за слепота, с 31% (р=0.002), абсолютна редукция на риска с 1%

– пролиферативна ретинопатия с 30% (р=0.015), абсолютна редукция на риска с 0.7%

Лечението с fenofibrate е довело и до значимо намаляване на общия брой на извършените лазер ретинални фотокоагулации с 37% (р=0.0003) и до забавяне на прогресията на диабетната ретинопатия с 79% (р=0.004).

Благоприятният ефект от медикамента върху очните усложнения е наблюдаван още на осмия месец от лечението с него, като се е запазил трайно през целия петгодишен период на проследяване.

*fenofibrate e регистриран от ИАЛ с търговското име Lipantyl на Solvay Pharma

Използвани източници:

1. May H., Anderson J, Pearson R. et al. Comparison of еffects of simvastatin alone versus fenofibrate alone versus simvastatin plus fenofibrate on lipoprotein subparticle profiles in diabetic patients with mixed dyslipidemia (from the Diabetes and Combined Lipid Therapy Regimen Study). Am J Cardiol 2008, 101:486-489 http://www.ajconline.org

2. Keech A., Mitchell P., Summanen P. et al, for the FIELD study investigators Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial. Lancet 2007, 370:1687-1697 http://www.thelancet.com