Simvastatin – доказани ползи01/05/2008
През април 1994 (или точно преди 14 години) бяха представени резултатите от ключовото рандомизирано клинично проучване Scandinavian Simvastatin Survival Sdudy (4S) за вторична профилактика на исхемичната болест на сърцето (ИБС). В него участваха 4444 пациенти с хиперхолестеролемия и предшестваща ИБС. Данните от 4S показаха, че в групата на терапия със simvastatin за период от средно пет години има намаление на смъртността, дължаща се на коронарни събития, с 42% (с 55% в диабетната подгрупа!) в сравнение с контролите на плацебо. Ползите от симвастатин са установени още след първите 18 месеца от неговото прилагане. Резултатите от проучването Heart Protection Study (HPS) превърнаха статините „в новия Аспирин” за осигуряване на сърдечносъдова профилактика. В HPS бе прилаган също simvastatin в средна дневна доза 40 mg. Това изследване показа, че лечението със симвастатин за намаляване на LDL-С с 1 mmol/l e икономически ефективно.