Octreotide e ефективен при начална диабетна ретинопатия01/05/2008
Прилагането на ниска доза octreotide* (45 mcg/ден) е ефективно средство за намаляване на измененията в очното дъно при начална ретинопатия, показват резултатите от пилотно проучване при 7 пациенти с диабет тип 1, проведено в Гърция (1). Оctreotide инхибира секрецията на растежен хормон (GH), глюкагон, инсулин, инсулин-подобен растежен фактор-1 (IGF-1) и TSH. Медикаментът имитира действието на естествения хормон соматостатин - соматостатинов аналог. След 4-седмично лечение с оctreotide, флуоресцеиновата ангиография е установила регресия на ексудатите при 57% от лекуваните. Тези резултати потвърждават ролята на растежните фактори в патогенезата на диабетната ретинопатия, смятат авторите на проучването. Системата GH-IGF-1 участва в процесите на ангиогенеза и ретинална неоваскуларизация. Соматостатиновият аналог вероятно има двоен благоприятен механизъм на действие при диабетна ретинопатия – директен антагонизъм на GH и индиректни антипролиферативни и апоптотични ефекти върху ендотелните клетки, медиирани от специфични подтипове рецептори. *octreotide (Sandostatin на Novartis) е показан за лечение на акромегалия, диарии и флъшинг епизоди при карциноиден синдром, диария при вазоактивни, секретиращи интестинален пептид, тумори (VIP-оми).Използва се в токсикологията за лечение на пролонгирана хипогликемия, причинена от сулфонилурейни препарати (СУП), както и за намаляване на бета-клетъчната инсулинова хиперсекреция при кърмачета с незидиобластоза (неодобрени показания). Използван източник: 1.Petrou C. et al. 7th Int Symp Ocular Pharmacol Ther (ISOPT). Budapest 2008