Неинвазивен кожен тест определя риска за микросъдови усложнения при диабет01/05/2008

Неинвазивен кожен автофлуоресцентен тест при болни с диабет тип 2 може да идентифицира тези с висок риск за развитие на микросъдови усложнения, показаха резултатите от проучване на д-р Esther Gerrits и сътр. от Isala Clinics, Zwolle, Холандия, публикувани през март в Diabetes Care (1).

Кожната автофлуоресценция е неинвазивен метод, с който се измерват нивата на натрупаните крайни продукти на глюкозната обмяна (advanced glycation end products -AGEs), които се явяват биомаркер за кумулативния гликемичен и оксидативен стрес.

Данните от няколко изследвания доказаха, че тестът има висока предиктивна стойност по отношение на общата и сърдечносъдовата смъртност в диабетната популация.

Включени са 973 пациенти с добър контрол на заболяването, които са били проследени за среден период от три години. При всички участници са били измерени базалните и крайните нива на AGEs, като са регистрирани всички микросъдови диабет-асоциирани усложнения.

В края на проучването, анализът на резултатите при 881 от живите диабетици показва, че базалните стойности на кожния автофлуоресцентен тест са били сигнификантно по-високи при пациентите, развили какъвто и да е тип микросъдово усложнение, невропатия, (микро)албуминурия, но не и ретинопатия.

Според мултивариантните анализи, методът, заедно с HbA1C, предсказва с голяма вероятност риска за появата на микросъдови нарушения; за диабетна невропатия (съвместно с фактора тютюнопушене), както и за (микро)албуминурия (заедно с факторите HbA1С, пол и продължителност на диабета). Изключение прави диабетната ретинопатия, при която единствен предиктор за нейната поява се явява давността на заболяването.

Изследователите препоръчват провеждането на допълнителни проучвания, с по-голям период на проследяване, но заключават, че „този неинвазивен, бърз и лесен за изпълнение тест е подходящ за приложение в амбулаторни условия за оценка на риска при диабетици.”

Според д-р Gerrits, кожната автофлуоресценция е показана за определени рискови групи пациенти, каквито са диабетно болните и тези на хемодиализа, при които е асоциирана със заболеваемостта и смъртността.

Използван източник:

1. Gerrits E., Lutgers H., Kleefstra N. et al. Skin аutofluorescence. Diabetes Care 2008; 31: 517-521 http://care.diabetesjournals.org