Гликемичният статус е предиктор на прогнозата при хоспитализирани пациенти по повод на остра сърдечна недостатъчност01/05/2008
Нарушеният глюкозен толеранс и наличието на диабет са свързани с повишен риск за смъртност при хоспитализирани поради остра сърдечна недостатъчност (СН) пациенти, показаха резултатите от проучване, публикувани през март в списание Heart (1). Измерването на кръвната глюкоза при постъпването на пациенти със СН в болница е много важно за определяне на тяхната прогноза и за идентифициране на случаите, които могат да се нуждаят от по-интензивно лечение, смятат авторите. Данните показват, че от 454 болни, постъпили в университетска кардиологична клиника поради СН, 24% (110 души) са имали диабет, 13% (60) - нарушен глюкозен толеранс (8-10.99 mmol/l) и 63% (284) – нормален глюкозен толеранс (<8 mmol/l). Вътреболничният леталитет е достигнал 11.2% (51 души), като по-високите нива на кръвната глюкоза са били значим предиктор за повишена смъртност – 1.41 пъти по-висок риск при абнормен глюкозен толеранс и 2.02 пъти при наличието на диабет. Използван източник: 1. Berry С., Brett М., Stevenson К. et al. Nature and prognostic importance of abnormal glucose tolerance and diabetes in acute heart failure.Heart 2008, 94: 296-304 http://heart.bmj.com/content/vol94/issue3