Диабетната ретинопатия е предиктор за сърдечна недостатъчност01/05/2008

Хората със свързана с диабета ретинопатия имат над два пъти по-висок риск да развият сърдечна недостатъчност (СН), показаха резултатите от проучването ARIC, публикувани през април в Journal of the American College of Cardiology – JACC (1).

В това популационно-базирано изследване са участвали 1021 души с диабет тип 2 с нормална бъбречна функция и без данни за клинична исхемична болест на сърцето. При 12.8% от тях е била доказана ретинопатия. По-нататъшното 9-годишно проспективно проследяване е показало, че 21.6% от случаите с ретинопатия са развили СН в сравнение с 8.5% от тези без микроваскуларното усложнение, като разликата е била статистически достоверна.

След изключване на влиянието на демографските показатели, продължителност на диабета, приложение на инсулин, артериално налягане и липиден профил, пациентите с ретинопатия са имали 2.5 пъти по-висок риск за появата на СН в сравнение с останалите участници.

Връзката е останала значима и след допълнително изключване на влиянието на гликемичния контрол, каротидната атеросклероза и ендотелната дисфункция (2.2 пъти по-висок риск за свързана с ретинопатията СН).

Наличието на диабетна ретинопатия е самостоятелен предиктор за развитието на СН. Микроваскуларната болест може да участва в патогенезата на диабетната кардиомиопатия, която е главната причина за развитието на СН при хората с диабет.

Съвременните указания за контрол на диабета препоръчват провеждането на рутинен скрининг за ранно идентифициране на ретинопатията и адекватни грижи за съхраняване на зрението.

Авторите на проучването смятат обаче, че е подходящо при случаите с установена диабетна ретинопатия да се провежда оценка и проследяване на сърдечния статус, както и да се предприемат превантивни мерки за намаляване на риска за развитие на СН.

Използван източник:

1. Cheung N., Wang J., Rogers S. et al for the ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) Study Investigators Diabetic retinopathy and risk of heart failure. J Am Coll Cardiol, 2008; 51:1573-1578 http://content.onlinejacc.org