Рregabalin намалява болката при диабетна невропатия01/04/2008

При пациенти с болезнена диабетна периферна невропатия (DPN), лечението с pregabalin (Lyrica на Pfizer) води до намаляване на болката, показаха резултатите от анализ на седем рандомизирани проучвания, публикувани online през март в списание Diabetes Care (1).

Рregabalin е аналог на гама-аминомаслената киселина (GABA, ГАМК), който се свързва с допълнителната субединица (алфа2-делта) на волтаж-зависимите калциеви канали в централната нервна система, като по този начин намалява навлизането на калциевите йони в нервните окончания. Той модулира свързаната с GABA невротрансмисия.

Базирайки се на резултатите от седемте рандомизирани, двойно-слепи проучвания, авторите правят оценка на профила на ефективност (облекчение на болката и подобряване на съня), безопастност и поносимост (странични действия) на pregabalin, прилаган в различни дозировки и режими (два или три пъти дневно) при пациенти с диабетна невропатия.

Дозировките, които са използвани в проучванията са 150, 300 и 600 mg, прилагани два или три пъти дневно. В едно от изследванията са включени и трите дозови режима, в четири е приложено трикратното дневно дозиране, а в две – двукратно. Продължителността на лечение е била от пет до 13 седмици.

Терапията с pregabalin в дозировки 150, 300 и 600 mg, приложени три пъти дневно, е довела до значимо намаляване на болката и свързанитe с нея нарушения в съня в сравнение с плацебо (р</=0.007). Анализът на данните сочи, че когато медикаментът се прилага двукратно дневно, ефективна е само дозировката от 600 mg, с която се постигат тези подобрения.

Облекчаването на болката и подобряването на качеството на съня вследствие приложението на pregabalin положително корелират с дозировката на медикамента, като най-добър ефект се постигна с pregabalin 600 mg/ден.

Средното време за настъпването на неговия терапевтичен ефект, базиран на Kaplan-Meier анализа, е четири дни за режима 600 mg/ден, пет дни при дозировка 300 mg/ден, 13 дни при 150 mg/ден и 60 дни при плацебо. Виенето на свят, сомнолентност и периферен едем са най-честите странични реакции от прилаганото лечение.

Наддаване на тегло е регистрирано при 2.12% от получавалите дозировка 300 mg/ден (р=0.04) и при 3.88% в групите на 600 mg/ден (р<0.001) спрямо 0.73% от контролите на плацебо.

„Терапията с pregabalin се свързва със сигнификантно подобрение на болковия синдром при пациенти с DPN. Дозозависимата ефективност на медикамента се придружава с дозозависими прояви на най-често срещаните нежелани реакции” коментират авторите на анализа.

DPN достига 50% честота при пациентите с давност на диабета 25 години, като 25% от тези случаи развиват болезнена форма на усложнението.

Pregabalin има антиконвулсивни (антиепилептични), аналгетични и седативни свойства, поради което е показан за лечение на болка, свързана с диабетна невропатия, постхерпетична невралгия и като допълваща терапия при парциални гърчове.

Той е по-мощен от gabapentin, поради което постига ефект с по-ниска дозировка, което намалява риска за дозозависими странични реакции. При пациенти на терапия с тиазолидиндиони (roziglitazone – Avandia), прилагането на Lyrica може да доведе до допълнително наддаване на тегло, задръжка на течности и до появата на отоци.

Освен рregabalin, единственият друг медикамент, одобрен от FDA за лечение на диабетна невропатна болка е duloxetine HCl (Cymbalta на Eli Lilly) – двоен селективен инхибитор на обратното поемане на серотонина и норадреналина (SSRI), който има установена аналгетична ефективност при DPN.

За допълнителна информация:

Диабетна невропатия. Доктор Д 2006, бр. 2/лято http://mbd.protos.bg

Лечение на невропатна болка. Доктор Д 2006, бр. 2/лято

Използван източник:

1.Freeman R., Durso-DeCruz E., Emir B. Efficacy, safety and tolerability of pregabalin treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: findings from 7 randomized, controlled trials across a range of doses. Diabetes Care 2008 http://care.diabetesjournals.org