Levemir e по-подходящ за осигуряване на базална инсулинова секреция от NPH01/04/2008

Дългосрочното лечение на пациенти с диабет тип 1 с инсулиновия аналог detemir (Levemir на Novo Nordisk), прилаган в комбинация с бързодействащ инсулинов аналог aspart, превъзхожда инсулин NPH (Neutral Protamin Hagedorn), прилаган в комбинация с aspart, тъй като постига по-ниско ниво на HbA1c, намалена честота на тежки и нощни хипогликемии и по-малко наддаване на тегло (1).

В двегодишното, международно проучване са участвали пациенти с диабет тип 1 на базално-болусен режим, разделени в две паралелни групи в зависимост от прилагания базален инсулин – detemir (331 души) или NPH (166).

Базалният инсулин е доставян еднократно дневно (вечер) и дозата е титрирана индивидулано с цел да се постигне прицелно ниво на плазмена глюкоза сутрин на гладно </=6 mmol/l. Допустимо е било добавянето на втора доза базален инсулин (сутрин) при спазване на предварително определени критерии. Режимите с прандиален инсулин aspart са били сходни в двете групи.

Анализът „намерение за лечение” е показал, че след 24 месеца detemir е постигнал по-добър гликемичен контрол отколкото NPH инсулин (HbA1c 7.36% спрямо съответно 7.58%, средна разлика -0.22%, ниво на плазмена глюкоза на гладно 8.35 mmol/l спрямо 9.43 mmol/l, р=0.019).

В групата на базален режим с Levemir 22% от пациентите са постигнали ниво на HbA1c</=7% при липса на потвърдена хипогликемия през последния месец от лечението спрямо 13% от лекуваните с NPH (р=0.019).

Рискът за тежки и нощни хипогликемии при терапия с detemir е бил по-нисък с 69% и 46% в сравнение с NPH (p<0.001), като в групата на detemir е било регистрирано и по-малко наддаване на тегло (1.7 kg срещу 2.7 kg при NPH, р=0.024).

Използван източник:

1.Bartley P., Bogoev M., Larsen J., Philotheou A. Long-term efficacy and safety of insulin detemir compared to Neutral Protamine Hagedorn insulin in patients with type 1 diabetes using a treat-to-target bazal-bolus regimen with insulin aspart at meals: a 2-year, randomized, controlled trial. Diabet Med 2008, Apr, 25 (4):442-449 http://www.blackwell-synergy.com/loi/DME