Januvia повишава риска за хипогликемия в комбинация със СУП01/04/2008

Sitagliptine (Januvia на MSD), прилаган в комбинация със сулфонилурейни препарати (СУП), повишава риска за хипогликемични епизоди, предупреди FDA.

Добавянето на Januvia към лечението със СУП (glimepiride), с или без metformin, увеличава значително честотата на хипогликемия (12.2% спрямо 1.8%). По-малък ръст на риска се наблюдава при комбиниране на sitagliptine с metformin (1.6% спрямо 0.8% при прилагане само на метформин).

Медикаментът може да води и до реакции на свръхчувствителност като анафилаксия, ангиоедем и ексфолиативни кожни промени (включително синдром на Stevens-Johnson) през първите три месеца от започване на терапията с него, понякога още след първата доза. Тези нежелани действия налагат преустановяване на неговия прием.

Januvia (Янувия) е инхибитор на ензима дипептидил пептидаза-4 (DPP-4 инхибитор). Одобрен е в страните от Европейския съюз, включително и в България, за контрол на кръвната глюкоза при диабет тип 2 в комбинация с метформин или с тиазолидиндион – http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/januvia/H-722-bg1.pdf.