Actos забавя прогресията на коронарната атеросклероза при диабет тип 201/04/2008

Pioglitazone (Actos на Takeda Pharmaceuticals и Eli Lilly) забавя прогресията на коронарната атеросклероза и има по-благоприятно действие върху сърдечносъдовите рискови фактори в сравнение с glimepiride при пациенти с диабет тип 2 и коронарна артериална болест (КАБ), показаха резултатите от проучването PERISCOPE, представени на тазгодишните научни сесии на American College of Cardiology (ACC) и публикувани в Journal of American Medical Association (1, 2).

Приложението на рioglitazone за 18 месеца е довело до леко намаление на атеромния обем в коронарните артерии, първичен краен показател за прогресия на коронарната обструкция, оценена с интравазален ултразвук (IVUS), докато при лекуваните с glimepiride е било наблюдавано леко увеличение (-0.16% спрямо съответно +0.73%, р=0.002).

Инсулиновият сенситайзер е бил свързан и с намаление на максималната дебелина на плаките в сравнение с инсулиновия секретагог (-0.011 mm спрямо +0.011 mm, р=0.006), но не е била регистрирана разлика между двете терапии по отношение на промяната в атеромния обем на най-оклудирания 10 mm субсегмент (вторични крайни точки на проследяване).

Това са първите данни, които показват, че различен от статините медикамент може да е ефективен за превенция на коронарната атеросклероза при пациенти с диабет тип 2 и КАБ, доказана с коронарна ангиография (данни за поне една стеноза =/>20% на таргетния съд и обструкция 40 mm).

Антисклеротичният ефект на рioglitazone може да се обясни с неговите благоприятни метаболитни действия като: повишаване на изходните нива на HDL c 16%, понижаване на триглицеридите с 15% и на С-реактивния протеин с 45% (р<0.001 в сравнение с glimepiride и за трите крайни резултата).

Лечението с Actos (в доза 15-45 mg/ден) e довело до понижаване на средните нива на инсулина на гладно за разлика от тяхното повишение при терапия с glimepiride (1-4 mg/ден) (р=0.001). Въпреки това, инсулиновият сенситайзер е бил свързан и с по-изразено понижаване на гликирания хемоглобин отколкото инсулиновия секретагог (-0.55% спрямо -0.36%, р=0.03).

Доколко забавянето на прогресията на леките коронарни стенози, наблюдавана при лекуваните с рioglitazone, може да има значими клинични отражения не е ясно, тъй като честотата на сърдечносъдовите инциденти не е била крайна точка на проследяване в проучването PERISCOPE.

Въпросът кое средство е по-добро за контрол на кръвната глюкоза при пациентите с диабет тип 2 и висок сърдечносъдов риск – инсулинов сенситайзер или инсулинов секретагог – остава нерешен.

Крайната цел на терапията е да се понижи цялостният сърдечносъдов риск, който при популацията с диабет тип 2 без анамнеза за исхемична болест на сърцето е равностоен с този при недиабетна популация с предхождащ миокарден инфаркт. Поради това, „идеално” антихипергликемично средство е това, което може да осигури и сърдечносъдова протекция, освен гликемичен контрол.

Резултатите от PERISCOPE показват, че рioglitazone забавя прогресията на коронарната атеросклероза (оценено с IVUS) при пациенти с диабет тип 2 и установена КАБ в сравнение с glimepiride. Вероятни причини за наблюдаваната разлика между двата медикамента са по-благоприятните промени в HDL, триглицеридите, С-реактивния протеин, артериалното налягане и инсулиновите нива.

В същото време, инсулиновият сенситайзер води до по-голямо наддаване на тегло (3.6 kg спрямо съответно 1.6 kg), повишена честота на фрактури (3% спрямо 0%) и понижени нива на хемоглобин в сравнение с инсулиновия секретагог.

PERISCOPE – Pioglitazone Effect on Regression of Intravascular Sonographic Coronary Obstruction Prospective Evaluation

Използвани източници:

1.Nissen S., Nicholls S., Wolski K. et al., on behalf of the PERISCOPE Investigators. Comparison of pioglitazone vs glimepiride on progression of coronary atherosclerosis in patients with type 2 diabetes: The PERISCOPE randomized controlled trial. JAMA 2008;299:1561-73 http://jama.ama-assn.org

2.Nissen S. Effect of рioglitazone versus glimepiride on progression of coronary atherosclerosis in patients with type 2 diabetes. American College of Cardiology Annual Scientific Session, Chicago, IL, March/April 2008 http://www.cardiosource.com/clinicaltrials/trial.asp?trialID=1668