Acomplia – свързан с повишена честота на суицидни мисли и поведение01/04/2008

Rimonabant (Acomplia на Sanofi-Aventis) не получи одобрение в САЩ да се прилага за лечение на наднормено тегло и затлъстяване. Общо 13 от 14 членове на консултативната комисия на FDA са гласували против регистрацията на селективния антагонист на канабиноидния тип 1 (СВ1) рецептор поради свързания с него повишен риск за неврологични и психиатрични усложнения. Нежеланите странични действия включват: депресия, тревожност, психомоторна възбуда, агресивност, сиуцидни мисли, замаяност и припадъци.

Данните от програмата RIO (Rimonabant in Obesity), в което над 1100 души са получавали медикамента за период от една година, показват повишена с 30% честота на суицидни мисли и поведение, като психиатричните нарушения са регистрирани при 32% от пациентите с анамнеза за депресия и при 17% от тези без подобна анамнеза.

Ефективността на медикамента да редуцира телесното тегло за период от една година приложение е сходна с тази на останалите две антиобезни средства sibutramine и orlistat, но съотношението полза/риск при rimonabant е по-неблагоприятно поради психиатричните странични действия.

Медикаментът се свързва с полезни метаболитни промени при популация с диабет тип 2 (RIO-Diabetes) – лекуваните с него пациенти (доза 20 mg) постигат по-голяма загуба на тегло с 3 kg в сравнeние с плацебо (5.3 kg спрямо съответно 2.3 kg), както и по-изразено понижаване на А1с с 0.7%.

В групата на rimonabant са регистрирани и благоприятни ефекти върху липидния профил (повишаване на HDL-холестерола, понижаване на триглицеридите), както и редуциране на систолното артериално налягане.

Медикаментът има благоприятно влияние върху кардиометаболитните рискови фактори при обезните пациенти с диабет тип 2, в допълнение на загубата на тегло. Въпреки това, 4-5% от активно лекуваните (доза 20 mg) развиват депресия в сравнение с 1.2% от контролите на плацебо.

Rimonabant трябва да се прилага предпазливо при диабетици, тъй като те поначало имат по-висока честота на депресия в сравнение с общото население.

Приложението на Acomplia е противопоказано при хора с анамнеза за депресия или друго психиатрично заболяване. Този антиобезен препарат е разрешен за употреба в Европа, но пациентите на терапия с него трябва да бъдат наблюдавани за установените странични действия.

Използвани източници:

1.Cannon C., Conti R. Efficacy and safety of the CB1 cannabinoid receptor blocker rimonabant: pooled analysis of the RIO program. Cardiosource 2008 http://www.medscape.com/viewarticle/570170_print

2.Busko M. Weight-loss drug rimonabant increases risk for adverse psychiatric effects. Medscape Mediacl News 2007 http://www.medscape.com/viewarticle/566344_print